Naruszenia dotyczące ogłoszeń o zamówieniu i siwz

  • Zamówienie zaprojektuj i wybuduj pn.  „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna”, naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11.11.2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. L 296 z 12.11.2015), art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
  • Zamówienie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” - naruszenie art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z  § 2 ust. 4 pkt 1), 3) i 10) rozporządzenia i w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami  rozporządzenia wykonawczego nr 2015/1986. Zmawiający wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli, w zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ww. zastrzeżenia zostały uwzględnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmująca przebudowę jazów sektorowych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach - naruszenie art. 26 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 41 pkt 7a ustawy Pzp w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11.11.2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. L 296 z 12.11.2015).
  • Zamówienie pn. „Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w ramach programu BRIdge VC” w zakresie części I zamówienia - naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 4), 5), 6), 9) i w zw. z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli.
  • Zamówienie pn. „Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, naruszenie: art. 11 ust. 7, art. 11 ust. 7d ustawy Pzp,art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
  • Zamówienie pn. „Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 7 ust. 1  ustawy Pzp2004, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp2004 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp2004, art. 96 ust. 1 ustawy Pzp2004 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 2004. Zamawiający wniósł zastrzeżenia od wyniku kontroli doraźnej, które nie zostały uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt KIO/KD 14/21).

Pliki

Przejdź do góry strony