Rada Zamówień Publicznych

W związku z odwołaniem Pani Małgorzaty Stręciwilk ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) z dniem 13 września 2018 roku upłynęła kadencja Rady Zamówień Publicznych.


Kompetencje Rady Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - art. 157 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Do zadań Rady należy:
  1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
  2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
  3. opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
  4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

ARCHIWUM