Informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu - postępowania wszczęte od 28.07.2016 r.

Poniżej przedstawione zostały informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu, w których stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych i do których:

  • zamawiający nie wnieśli zastrzeżeń

lub

  • zastrzeżenia nie zostały uwzględnione przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z art. 167 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzeżenia nieuwzględnione przez Prezesa Urzędu zostają przekazane do zaopiniowania Krajowej Izbie Odwoławczej, której opinia jest wiążąca dla Prezesa Urzędu. W  związku z powyższym do wyników kontroli, do których Prezes Urzędu nie uwzględnił zastrzeżeń dołączane są uchwały KIO wyrażające opinię w sprawie zastrzeżeń

Katalog kontroli, w których stwierdzono naruszenia:

Przejdź do góry strony