Platforma e-Zamówienia

Logotypy„E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.


Projekt zakłada budowę i wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych
w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Zostaną udostępnione usługi komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie
e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2019-2022

Status projektu
Realizowany

Zaangażowane strony

Beneficjent:
Urząd Zamówień Publicznych

Partner Projektu:
Ministerstwo Cyfryzacji

Cel projektu
Celem Projektu e-Zamówienia jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Dodatkowo projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do informacji dla wykonawców o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych oraz dostarczy narzędzi analitycznych i raportowych.

Główny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez wymienione niżej cele szczegółowe:
Cel 1 - Udostępnienie ustandaryzowanych procedur w zakresie przygotowywania dokumentów zamówienia, a w konsekwencji ujednolicenie stosowania przepisów Pzp;
Cel 2 - Udostępnienie wykonawcom narzędzi do udziału w postępowaniu;
Cel 3 - Optymalizacja usługi składania rocznego sprawozdania przez zamawiających;
Cel 4 - Możliwość efektywnego wyszukiwania informacji oraz monitorowania procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt e-Zamówienia obejmuje:

 • Budowę Platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego;
 • Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i danych, co umożliwi ich integrację z innymi systemami;
 • Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia i standaryzacji.

W wyniku realizacji Projektu zostaną udostępnione usługi składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt obejmuje udostępnienie nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

Oczekiwane rezultaty

Wśród korzyści należy wyróżnić:

 • zwiększenie zaawansowania elektronizacji,
 • ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację,
 • maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
 • zapewnienie kompletności wymaganych danych,
 • zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
 • natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
 • ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych,
 • skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED (ang. Tenders Electronic Daily) - automatyczna publikacja w TED na podstawie wprowadzonych danych,
 • zmniejszenie obciążeń Zamawiających związanych z wypełnieniem ustawowego obowiązku (finansowy, kompetencyjny).

Planowany harmonogram realizacji projektu:

Zadanie Data realizacji
Wykonanie Projektu Technicznego oraz wstępnego projektu Portalu dostępowego Platformy 6 tyg. od dnia podpisania Umowy
Implementacja Portalu dostępowego Platformy, usługi Rejestracji podmiotów, usługi komunikacji interesariuszy, usługi przygotowania, składnia i otwarcia ofert/wniosków, Zarządca Logów
- Moduł Tożsamości, Portal dostępowy, System Obsługi Zgłoszeń;
- Moduł Ofert/Wniosków, Moduł Postępowań, Komponent Komunikacji, Zarządca Logów

II kwartał 2020

IV kwartał 2020

Biuletyn Zamówień Publicznych IV kwartał 2020
Moduł Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń unijnych (TED) + eSender IV kwartał 2021
Moduł Monitorowania i Analiz – Sprawozdanie roczne IV kwartał 2021
Moduł Monitorowania i Analiz - pozostałe I kwartał 2022
Stabilizacja po odbiorze wszystkich produktów II kwartał 2022
Odbiór końcowy Platformy II/III kwartał 2022

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu:
34 607 304,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:
29 288 161,37 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:
5 319 142,63 PLN

Aktualny status:

 • Podpisano z CPPC porozumienie o dofinansowanie projektu e-Zamówienia
 • W toku jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy Platformy e-Zamówienia

Nowa treść obowiązku informacyjnego dla przetwarzania danych osobowych w ramach POPC na lata 2014-2020

Porozumienie o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

Publiczna prezentacja założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"

e-Zamówienia Projekt 2017-2019 - zakończony

Badanie satysfakcji użytkowników narzędzi wspierających proces elektronizacji zamówień publicznych - wyniki ankiety

Pliki

Przejdź do góry strony