Platforma e-Zamówienia

LINK DO PLATFORMY - https://ezamowienia.gov.pl

Logotypy„e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.


Projekt zakłada budowę i wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych
w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Zostaną udostępnione usługi komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie
e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2019-2022

Status projektu
Realizowany

Zaangażowane strony

Beneficjent:
Urząd Zamówień Publicznych

Partner Projektu:
Ministerstwo Cyfryzacji

Wykonawca:
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Inżynier Kontraktu:
SOFTIQ Sp. z o.o.

Cel projektu

Celem Projektu e-Zamówienia jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Dodatkowo projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do informacji dla wykonawców o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych oraz dostarczy narzędzi analitycznych i raportowych.

Główny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez wymienione niżej cele szczegółowe:
Cel 1 - Udostępnienie ustandaryzowanych procedur w zakresie przygotowywania dokumentów zamówienia, a w konsekwencji ujednolicenie stosowania przepisów Pzp;
Cel 2 - Udostępnienie wykonawcom narzędzi do udziału w postępowaniu;
Cel 3 - Optymalizacja usługi składania rocznego sprawozdania przez zamawiających;
Cel 4 - Możliwość efektywnego wyszukiwania informacji oraz monitorowania procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt e-Zamówienia obejmuje:

 • Budowę Platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego;
 • Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i danych, co umożliwi ich integrację z innymi systemami;
 • Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia i standaryzacji.

W wyniku realizacji Projektu zostaną udostępnione usługi składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt obejmuje udostępnienie nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

Oczekiwane rezultaty

Wśród korzyści należy wyróżnić:

 • zwiększenie zaawansowania elektronizacji,
 • ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację,
 • maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
 • zapewnienie kompletności wymaganych danych,
 • zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
 • natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
 • ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych,
 • skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED (ang. Tenders Electronic Daily) - automatyczna publikacja w TED na podstawie wprowadzonych danych,
 • zmniejszenie obciążeń Zamawiających związanych z wypełnieniem ustawowego obowiązku (finansowy, kompetencyjny).

Planowany harmonogram realizacji projektu:

Zadanie Data realizacji
Wykonanie Projektu Technicznego oraz wstępnego projektu Portalu dostępowego Platformy II kwartał 2020
Implementacja Portalu dostępowego Platformy, Moduł Tożsamości, System Obsługi Zgłoszeń III kwartał 2020
Moduł Postępowań, Moduł Ogłoszeń, Plan Postępowań, Komponent Komunikacji, Zarządca Logów IV kwartał 2020
Biuletyn Zamówień Publicznych IV kwartał 2020
Moduł Ofert/Wniosków, Komponent Kryptograficzny, Zarządca Kluczy I kwartał 2021
Moduł Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń unijnych (TED) + eSender II/III kwartał 2022
Moduł Monitorowania i Analiz – Sprawozdanie roczne IV kwartał 2021
Moduł Monitorowania i Analiz - pozostałe I/II kwartał 2022
Stabilizacja po odbiorze wszystkich produktów III/IV kwartał 2022
Odbiór końcowy Platformy IV kwartał 2022

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu:
41 594 304,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:
35 201 259,47 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:
6 393 044,53 PLN

Aktualny status:

 • Podpisano z CPPC porozumienie o dofinansowanie projektu e-Zamówienia
 • Został zawarty z CPPC Aneks do Porozumienia o dofinansowanie, w ramach którego kwota dofinansowania pierwotnego z kwoty 29 288 161,37 PLN zwiększyła się do kwoty 35 201 259,47 PLN
 • 31 marca 2020 r Urząd Zamówień Publicznych zawarł umowę z  wyłonioną w postępowaniu firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na budowę platformy e-Zamówienia
 • 8 kwietnia 2020 r. Urząd Zamówień Publicznych zawarł umowę z wyłonioną w postępowaniu firmą SOFTIQ Sp. z o.o. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu
 • 7 maja 2020 r. dokonano odbioru Etapu I w zakresie: Wstępnego Projektu technicznego (założenia rozwiązań architektonicznych) oraz wstępnego projektu Portalu Dostępowego Platformy e-Zamówienia
 • 26 października 2020 r. dokonano odbioru Etapu II w zakresie:  Modułu Tożsamości, Portalu Dostępowego Platformy oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń
 • 1 stycznia 2021 r. udostępniono kolejny moduł Platformy e-Zamówienia – nowy Biuletyn Zamówień Publicznych
 • 18 stycznia 2021 r. udostępniono kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia – ogłoszenie o wyniku konkursu, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy, ogłoszenie o spełnieniu okoliczności;
 • 25 stycznia 2021 r. udostępniono kolejne funkcjonalności związane z Biuletynem Zamówień Publicznych;
 • 13 października 2021 r. dokonano odbioru Etapu III.2, w ramach którego odebrano funkcjonalności przewidziane w tym etapie mi.in. Moduł ofert i wniosków;
 • 18 października 2021 r. wdrożenie produkcyjne Etapu III.2 tj. modułu składania ofert i wniosków (MOW) dla zamawiających z grupy pilotażowej oraz wszystkich wykonawców;
 • 09 listopada 2021 r. odbyła się konferencja on-line UZP poświęcona Platformie e-Zamówienia oraz jej funkcjonalnościom.
 • 7 stycznia 2022 r. udostępniono  komponent Sprawozdań Rocznych
 • 17 lutego 2022 r. odbyła się konferencja online UZP poświęcona Platformie e-Zamówienia oraz jej funkcjonalnościom w tym Sprawozdania roczne

Nowa treść obowiązku informacyjnego dla przetwarzania danych osobowych w ramach POPC na lata 2014-2020

Porozumienie o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

Komunikat w sprawie elektronizacji zamówień w związku z decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja założeń projektu "e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne"

e-Zamówienia Projekt 2017-2019 - zakończony

Badanie satysfakcji użytkowników narzędzi wspierających proces elektronizacji zamówień publicznych - wyniki ankiety (7.02.2020)

Podpisanie umowy na budowę platformy e-Zamówienia (31.03.2020)

Aktualny stan prac nad elektronizacją zamówień publicznych (6.10.2020)

Zakończone odbiory Etapu II (26.10.2020)

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku (18.01.2021)

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia (25.01.2021)

Aktualny stan prac nad Platformą e-Zamówienia (4.08.2021)

Pilotaż modułu składania ofert i wniosków – zakończony nabór zgłoszeń (30.09.2021)

Platforma e-Zamówienia - informacja o aktualnym stanie prac i kolejnych krokach (1.10.2021)

Moduł składania ofert i wniosków wdrożony (17.10.2021)

Konferencja UZP – Platforma e-Zamówienia oraz jej funkcjonalności (09.11.2021)

Platforma e-Zamówienia na YouTube - Konferencja UZP (17.02.2022)

Udostępnienie modułu ofert i wniosków dla wszystkich użytkowników (21.03.2022)

Pliki

Przejdź do góry strony