Zadania

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych.

Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.
Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

  • przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych i wykonywania uprawnień kontrolnych procesu udzielania zamówień publicznych,
  • opracowania i upowszechniania projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych,
  • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
  • działalności edukacyjno‑informacyjnej w zakresie zamówień publicznych,
  • upowszechniania wiedzy o zamówieniach publicznych i przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień,
  • wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,
  • zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,
  • prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych
  • działań związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych
Przejdź do góry strony