IMI

System IMI (ang. Internal Market Information System) - system wymiany informacji na rynku wewnętrznym to bezpieczne narzędzie działające online, które umożliwia organom administracji w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii wymianę informacji przewidzianą w unijnych przepisach dotyczących jednolitego rynku.

Działanie systemu IMI

System IMI pomaga organom administracji odnaleźć swojego odpowiednika w innych krajach w celu szybkiego i skutecznego porozumienia się z nim. System docelowo będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej i od roku 2008 jest bezpłatnie udostępniany wszystkim państwom członkowskim przez Komisję Europejską, która nim administruje.

Zakończenie pilotażu systemu IMI w obszarze zamówień publicznych

Pilotaż, którego celem była weryfikacja skuteczności systemu IMI (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych, został uruchomiony 18 kwietnia 2015 roku. Moduł zamówienia publiczne w systemie IMI służył wymianie informacji oraz weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi stosowania dyrektyw.

Ze względu jednak na niewielki stopień wykorzystania modułu zamówienia publiczne w okresie sześcioletniego pilotażu, Komisja Europejska, przy akceptacji państw członkowskich, podjęła decyzję o zakończeniu projektu, a następnie wygaszeniu modułu zamówienia publiczne w systemie IMI. W okresie najbliższych miesięcy użytkownicy modułu będą mieli dostęp do archiwalnych wniosków i informacji, nie będzie jednak już możliwe tworzenie nowych wniosków.

W chwili obecnej, system IMI obejmuje następujące moduły:

Kwalifikacje zawodowe (dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zmieniająca ją dyrektywa 2013/55/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Usługi (dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki;

Delegowanie pracowników (dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE) – koordynatorem modułu jest Główny Inspektorat Pracy;

Transport gotówki euro (rozporządzenie (UE) nr 1214/2011 w sprawie zawodowego transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami strefy euro) – Polska nie uczestniczy w tym module;

SOLVIT (nieformalny system rozwiązywania sporów w Europie, zalecenie Komisji 2013/461/UE) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Gospodarki;

Prawa pacjentów (dyrektywa 2011/24/WE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Zdrowia;

Handel elektroniczny (dyrektywa 2001/31/WE o handlu elektronicznym) – koordynatorem modułu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

Licencje maszynistów kolejowych (decyzja wykonawcza Komisji 2014/89/UE w sprawie projektu pilotażowego dla dyrektywy 2007/59/WE) – koordynatorem modułu jest Urząd Transportu Kolejowego.

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Informacje o systemie IMI na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm

Szczegółowe informacje o systemie IMI na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (krajowego koordynatora):

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/system-wymiany-informacji-na-rynku-wewnetrznym-imi

Przejdź do góry strony