Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Urząd Zamówień Publicznych

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod.uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy;
  • wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcy danych

  Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane:

  • organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Zamówień Publicznych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na warunkach określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie/
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  Klauzule informacyjne:

Przejdź do góry strony