Deklaracja dostępności serwisu uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej uzp.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego uzp.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.04.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 15.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiszowe:

 • S - Wyszukiwarka
 • H - Strona główna
 • N - Przejdź do nawigacji
 • T - Przejdź do treści
 • - - Zmniejszenie wielkości kroju
 • + - Zwiększenie wielkości kroju

Większość przeglądarek używa własnych kombinacji klawiszy. W zależności od wersji (lub systemu operacyjnego), kombinacje te mogą się różnić. Poniżej znajduje się lista różnic w odpowiednich systemach/przeglądarkach:

 • Mozilla Firefox 2 i niżej na systemie Windows oraz Linux: przytrzymaj Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Mozilla Firefox w wersji 14 i niżej na systemie Mac OS X: przytrzymaj control (+ ⌥Option ), naciśnij klawisz skrótu.
 • Internet Explorer na systemie Windows: przytrzymaj Alt naciśnij klawisz skrótu, (w niektórych przypadkach dodatkowo z klawiszem ↵Enter ).
 • Opera: naciśnij i puść klawisze ⇧Shift + Esc , następnie naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Windows: przytrzymaj Alt lub Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Linux: hold Alt + ⇧Shift , naciśnij klawisz skrótu.
 • Google Chrome na Mac OS X: przytrzymaj control + ⌥Option , naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Windows: przytrzymaj Alt naciśnij klawisz skrótu.
 • Safari na Mac OS X: przytrzymaj control + ⌥Option , naciśnij klawisz skrótu.

Nawigacja tabulatorem:

Klawisz TAB pozwala na przełączanie się pomiędzy odnośnikami na stronie. Aktywny odnośnik zostaje podświetlony, a po naciśnięciu ENTER (lub RETURN) zostajemy przeniesieni na stronę, do której wybrany link prowadzi.

Tzw. Skip linki:

Tak zwane Skip linki pozwalają na poruszanie się po częściach aktualnie otwartej strony. Są one wykorzystywane głównie przez czytniki ekranowe. Zapewniają możliwość przeskakiwania do najważniejszych części strony (treści) lub głównej nawigacji.

ARIA - role:

Jako część WAI (Web Accessibility Initiative), ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite) definiuje sposób tworzenia stron internetowych, by były bardziej dostępne dla odwiedzających. Wszystko to dzięki tzw. rolom spełnianym przez wybrane elementy. Wykorzystywane są one do zwiększenia dostępności na stronach z dynamicznie zmieniającą się treścią oraz interfejsami zbudowanymi przy pomocy technologii AJAX, HTML i JavaScript. Role ARIA działają w większości przeglądarek i czytników treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Administrator systemu; adres poczty elektronicznej: dostepnosc@uzp.gov.pl. Kontaktować się można także, dzwoniąc na numer telefonu 22 458 77 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. Zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej witryny internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego nie może nastąpić w ciągu 7 dni, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej witryny internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej witryny internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd udostępnia niżej wymienione sposoby kontaktu.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
 2. wysłać e-mail na adres: uzp@uzp.gov.pl;
 3. wysłać faks na numer: 22 458 77 00;
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 458 77 01;
 5. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

 • Pomocy pracownika Urzędu Zamówień Publicznych posługującego się PJM, SJM.

  Usługa jest realizowana na wniosek, który może zostać przesłany w następujący sposób: pisemnie na adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa; mailem na adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl, faksem na numer: 22 458 77 00.

  Skorzystanie z pomocy jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016);

 • Pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Zamówień Publicznych.

  Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Dostępność architektoniczna

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Postępu oznaczone literą A. Wejście do budynku jest przez drzwi dwuskrzydłowe.

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym.
 • Recepcja budynku znajduje się po lewej stronie od wejścia A. Dalsze wejście do budynku jest za pośrednictwem 5 wind, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów.
 • W budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przejdź do góry strony