Naruszenia dotyczące żądanych od wykonawcy dokumentów

  • Zamówienie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica” - naruszenie art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z  § 2 ust. 4 pkt 1), 3) i 10) rozporządzenia i w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami  rozporządzenia wykonawczego nr 2015/1986. Zmawiający wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli, w zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ww. zastrzeżenia zostały uwzględnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmująca przebudowę jazów sektorowych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach - naruszenie art. 26 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 41 pkt 7a ustawy Pzp w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11.11.2015 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. L 296 z 12.11.2015).
  • Zamówienie pn. „Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w ramach programu BRIdge VC” w zakresie części I zamówienia - naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 4), 5), 6), 9) i w zw. z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli.
  • Zamówienie pn. „Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, naruszenie: art. 11 ust. 7, art. 11 ust. 7d ustawy Pzp,art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
  1. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, dalej: „Rozporządzenie”) poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy F(…) sp. z o.o. do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp dotyczącej prokurenta wykonawcy oraz podmiotu zbiorowego – F(…) sp. z o.o., a w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia oraz art. 7 ust. 3 ustawy Pzp poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy, którego wybór był niezgodny z przepisami ustawy Pzp, tj. art. 26 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp;  
  2. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy F(…) sp. z o.o. do poprawienia wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie prawidłowego wskazania podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub do złożenia referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane;
  3. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy F(…) sp. z o.o. do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub wezwania tego wykonawcy do potwierdzenia aktualności złożonych dokumentów;
  4. art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 5 pkt 2 i 3 Rozporządzenia oraz art. 24 ust. 6 ustawy Pzp poprzez żądanie w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu złożenia przez wykonawcę dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,  a która to podstawa wykluczenia nie została wskazana przez Zamawiającego  w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.  Uchwała KIO/KD  13/19.

Pliki

Przejdź do góry strony