Naruszenia dotyczące uzupełniania i wyjaśniania dokumentów podmiotowych lub oferty

 • Zamówienie na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub – Dobrzyń” - naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 23 ust. 3, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 38 ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Uchwała KIO KIO/KD 33/15
 • Zamówienie na „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda” - naruszenie art. 87 ust. 1 zdanie 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 96 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 i 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyniku kontroli.
 • Zamówienie na „Odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Lipka” - naruszenie art. art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 38 ust. 4a pkt 2,  art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
 • Zamówienie na: „sukcesywne dostawy leków i witamin”, udzielone przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST”, w której stwierdzono naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 87  ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyniku kontroli.
 • Zamówienie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu – Siła drzemie w indywidualizacji”, naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, naruszenie § 4 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane naruszenie,  naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp.
 • Zamówienie na dostawę szyn o profilu 60E1 ze stali R260 dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin” - - naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
 • Zamówienie pn.: „Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże” – naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 ust. 6 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 148 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 36 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sątoczno”, naruszenie ustawy Pzp: art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 41 pkt 15 oraz art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 17.
 • Zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów Puszyna” – naruszenie art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugi i trzeci rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7 oraz art. 11 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP. Uchwała KIO z dnia 7 września 2016 r. KIO/KD 54/16.
 • Zamówienie pn.: „Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki oraz remont Domu Strażaka w Hłudnie” - naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 90 ust. 1, art. 26 ust. 3,  art. 26 ust. 4, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, § 1 ust. 1 pkt 11, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, trzecie, lit. b) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów oraz naruszenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.2014.1481 j.t.).
 • Zamówienie pn.: „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – naruszenie art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, art. 22 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 23 ust. 3 i art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU 65/16.
 • Zamówienie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Tarnopol” – naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 11 ust. 6, art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
 • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki, etap II, cz. 3” -  naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4 , art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.
 • Zamówienie pn.: „Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie” – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie dokumentów. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 1/17 z dnia 13 stycznia 2017 r.
 • Zamówienie pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” - 2/ZP/EPEC/2014” – naruszenia: art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej: KIO/KD 9/17.

Pliki

Przejdź do góry strony