Naruszenia dotyczące uzupełniania i wyjaśniania dokumentów podmiotowych lub oferty

  • Zamówienie zaprojektuj i wybuduj pn.  „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna”, naruszenie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11.11.2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U. L 296 z 12.11.2015), art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Pliki

Przejdź do góry strony