Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją ustawy Pzp z 2016 r.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Urząd Zamówień Publicznych planuje przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych.

Celem przedsięwzięć jest wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych przepisów oraz stworzenie okazji do dyskusji na temat praktycznego zastosowania nowych regulacji w procesie udzielania  zamówień publicznych.

Podczas planowanych działań edukacyjnych omówione zostaną między innymi:

  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy; środki naprawcze (self-cleaning)
  • Zmiany w sposobie kwalifikacji wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  • Nowe możliwości w zakresie stosowania klauzul społecznych
  • Likwidacja podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe; specjalny reżim dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  • Nowe regulacje sprzyjające MSP
  • Nowe regulacje dotyczące instytucji Centralnego Zamawiającego
  • Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert: kryterium kosztu; ograniczenia w zakresie stosowania kryterium ceny, nowe kryterium - organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
  • Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb udzielania zamówień publicznych oraz zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych
  • Nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego

W ramach zaplanowanych działań edukacyjnych przewiduje się organizację cyklu sześciu konferencji regionalnych oraz szeregu szkoleń centralnych w okresie od połowy kwietnia do końca lipca 2016 r.

Konferencje odbędą się w największych miastach Polski, tj. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Lublinie.

Wkrótce opublikowane zostaną szczegóły dotyczące organizacji działań edukacyjnych związanych z nowelizacją Pzp, tj. dokładne terminy, miejsca oraz programy konferencji i szkoleń.

Nabór na poszczególne przedsięwzięcia będzie miał charakter otwarty (za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego).

Przejdź do góry strony