Konferencja regionalna w Sopocie

29 kwietnia 2016 r. w Sopocie odbyła się konferencja pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy wsparciu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 330 osób – przedstawicieli zamawiających i wykonawców. Prelegentami spotkania byli pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych.

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego uczestników konferencji powitała Pani Prof. dr hab. Monika Bąk, Prodziekan ds. nauki i kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając przybyłych, wyraziła zadowolenie z tak licznego audytorium i omówiła najważniejsze zmiany prawne, aktualny stan procesu legislacyjnego oraz zasygnalizowała starania Urzędu, mające na celu uzyskanie optymalnego efektu implementowanych do porządku krajowego przepisów unijnych. Zapewniła też o gotowości wsparcia przez Urząd zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych w nowych warunkach prawnych.

Pierwszą  prelekcję dotyczącą kwalifikacji wykonawców wygłosił Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, który omówił przesłanki wykluczenia wykonawcy, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty w postępowaniu. W dalszej części wystąpienia Pan Dyrektor przybliżył uczestnikom zagadnienia komunikacji zamawiających z wykonawcami, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz kryteriów oceny ofert.

Pani Magdalena Olejarz Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówiła Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz przygotowaną przez Urząd Instrukcję wypełniania tego dokumentu. Zaprezentowała także nowe regulacje sprzyjające MSP oraz zagadnienia dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, w szczególności w zakresie stosowania klauzul społecznych.

Wystąpienie Pani Kingi Reinholz, Naczelnik w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, przybliżyło uczestnikom zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne, a także nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Całość konferencji moderowała Pani Joanna Orzeł, Naczelnik Wydziału Informacji i Edukacji Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, wskazując na wstępie, iż celem przedsięwzięcia, będącego jednym z szeregu podobnych inicjatyw Urzędu, jest pomoc uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw unijnych.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie. Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości, uzyskując wyjaśnienia ze strony przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony