Konferencja regionalna w Krakowie

18 maja w Krakowie miała miejsce piąta z serii konferencji poświęconych nowelizacji ustawy Pzp pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 320 przedstawicieli zamawiających i wykonawców.

Uczestników konferencji powitał w imieniu gospodarzy Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie słowo wstępne wygłosili Pan Józef Gawron, I Wicewojewoda Małopolski oraz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Pan Janusz Kot. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, podziękowała krakowskim partnerom za wsparcie w organizacji konferencji, wyraziła zadowolenie z licznego audytorium oraz zasygnalizowała najważniejsze zmiany prawne wprowadzane uchwaloną przez Sejm 13.05.2016 r. ustawą nowelizacyjną.

Zapewniła uczestników, iż Urząd Zamówień Publicznych  podejmuje starania  w zakresie wsparcia zamawiających i wykonawców w obliczu znaczących zmian w systemie zamówień publicznych.

Pierwszą prelekcję, dotyczącą kwalifikacji wykonawców, wygłosił Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. Omówił przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty jakich może żądać zamawiający. W dalszej części konferencji Pan Dyrektor przybliżył uczestnikom ważne zagadnienia dotyczące komunikacji zamawiających z wykonawcami, nowe kryteria oceny ofert oraz zmienione zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pani dr Justyna Pożarowska, Radca Generalny z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP zaprezentowała Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz przygotowaną przez Urząd Instrukcję jego wypełniania. Następnie przedstawiła nowe regulacje sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom oraz kwestie zrównoważonych zamówień publicznych ze  szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Wystąpienie Pana Karola Kacprzaka, Radcy Prezesa z Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, pozwoliło zapoznać słuchaczy ze zmianami w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwem innowacyjnym, a także nowymi możliwościami w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Konferencję moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, która nakreśliła na wstępie plany Urzędu w zakresie działań edukacyjnych wspierających uczestników systemu zamówień publicznych w sytuacji następujących dużych zmian prawnych.

Spotkanie cieszyło się - podobnie jak inne zrealizowane w tym cyklu przedsięwzięcia - dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Czas dyskusji został maksymalnie wykorzystany, dzięki czemu uczestnicy uzyskali rzetelne wyjaśnienia od ekspertów Urzędu w odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości i pytania.

Galeria

Przejdź do góry strony