Konferencja "Zamówienia publiczne dla MSP w świetle nowelizacji ustawy Pzp" w Warszawie

30 czerwca 2016 r. w Warszawie miała miejsce konferencja poświęcona nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych adresowana do wykonawców zainteresowanych pozyskiwaniem publicznych kontraktów pt. „Zamówienia publiczne dla MSP w świetle nowelizacji ustawy Pzp”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Rozwoju w trosce o zapewnienie wsparcia wykonawcom, biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 200 przedsiębiorców, a wszyscy zainteresowani mieli możliwość śledzenia obrad konferencji za pomocą transmisji online.

Obrady konferencji otworzył Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który w swoim wystąpieniu wskazał główne cele przyświecające zmianom nowelizacyjnym ustawy Pzp.

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, podziękowała współorganizatorom za podjęcie współpracy w tym ważnym obszarze wsparcia wykonawców w zamówieniach publicznych oraz zasygnalizowała najistotniejsze zmiany prawne wprowadzane uchwaloną ustawą nowelizacyjną Pzp, wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne.

Następnie głos zabrała Pani Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która witając uczestników zachęciła jednocześnie do skorzystania podczas przedsięwzięcia z prezentacji usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców MSP w ramach Działania 2.2 POWER.

Pierwszą prelekcję, dotyczącą kwalifikacji wykonawców, wygłosiła Pani dr Izabela Fundowicz, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP. Omówiła przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty w postępowaniu.

Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, zaprezentowała przedsiębiorcom Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Przedstawiła także nowe regulacje sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom oraz kwestie zrównoważonych zamówień publicznych ze  szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

W kolejnej prelekcji Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, przybliżył uczestnikom ważne zagadnienia dotyczące komunikacji zamawiających z wykonawcami, nowych kryteriów oceny ofert oraz zmienionych zasad wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wystąpienie Pana Karola Kacprzaka, Radcy Prezesa z Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, pozwoliło słuchaczom zapoznać się z nowymi możliwościami w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Następnie Pan Dyrektor Bogdan Artymowicz omówił istotne dla wykonawców kwestie dotyczące środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Podczas konferencji prelekcję wygłosił również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pani Maja Janicka, Główny Specjalista ds. legislacji, która przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie Prawo zamówień publicznych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r.

Konferencję moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, która zapewniła uczestników o wsparciu ze strony Urzędu w postaci działań edukacyjnych adresowanych do uczestników systemu zamówień publicznych w czasie wchodzenia w życie zmian w regulacjach prawnych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. W trakcie sesji pytań i dyskusji uczestnicy mieli okazję zgłaszać swoje wątpliwości i pytania, na które uzyskali rzetelne wyjaśnienia od ekspertów Urzędu.

Galeria

Przejdź do góry strony