Konferencja regionalna we Wrocławiu

W dniu 6 maja 2016 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy wsparciu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 400 osób – przedstawicieli zamawiających i wykonawców.

Uczestników konferencji powitali Pan Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pani Prezes wskazała najważniejsze zmiany proponowane w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny stan procesu legislacyjnego. Zapewniła też o gotowości udzielania przez Urząd wsparcia zamawiającym i wykonawcom w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Pani dr Izabela Rzepkowska, Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP omówiła kwestie wykluczenia wykonawcy, a także warunków udziału w postępowaniu. Przybliżyła również zagadnienia komunikacji w procesie udzielania zamówień, wyboru oferty najkorzystniejszej i kryteriów oceny ofert.

Wystąpienie Pani dr Justyny Pożarowskiej, Radcy Generalnego w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP dotyczyło Jednolitego Europejskiego Dokument Zamówienia oraz nowych regulacji sprzyjających ubieganiu się o zamówienia publiczne MSP. Zaprezentowała także zagadnienia dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, w szczególności w zakresie stosowania klauzul społecznych.

Pani Emilia Garbala, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE omówiła proponowane zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne. Wskazała nowe możliwości związane ze  zmianami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Całość konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, która na wstępie podkreśliła, iż celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestników rynku zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw unijnych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce ożywiona dyskusja. Szczególnie cenna dla uczestników była możliwość bezpośredniego zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości związanych z tematyką konferencji.

Galeria

Przejdź do góry strony