Konferencja regionalna w Poznaniu

21 kwietnia 2016 r. w Poznaniu odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy wsparciu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencja pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 300 osób – przedstawicieli zamawiających i wykonawców. Prelegentami podczas spotkania byli pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych.

W imieniu gospodarzy miejsca uczestników konferencji powitała Pani Prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając przybyłych, wyraziła zadowolenie z tak licznego grona uczestników i omówiła najważniejsze zmiany prawne, aktualny stan procesu legislacyjnego oraz zasygnalizowała starania Urzędu, mające na celu uzyskanie optymalnego efektu implementowanych do porządku krajowego przepisów unijnych. Zapewniła też o gotowości udzielania przez Urząd wsparcia zamawiającym i wykonawcom w sytuacji tych znaczących zmian w systemie zamówień publicznych.

Pierwszą  prelekcję dotyczącą kwalifikacji wykonawców wygłosiła Pani dr Izabela Rzepkowska, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP, która omówiła przesłanki wykluczenia wykonawcy, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty w postępowaniu. W dalszej części konferencji Pani Doktor przybliżyła również uczestnikom zagadnienia komunikacji zamawiających z wykonawcami, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz kryteriów oceny ofert.

Pan Artur Kowalski z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówił Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) oraz przygotowaną przez Urząd Instrukcję wypełniania JEDZ. Zaprezentował także uczestnikom spotkania nowe regulacje sprzyjające MSP oraz zagadnienia dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, w szczególności w zakresie stosowania klauzul społecznych.

Wystąpienie Pani Emilii Garbali, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, przybliżyło uczestnikom zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne, a także nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Całość konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, wskazując na wstępie, iż celem przedsięwzięcia, będącego jednym z szeregu podobnych inicjatyw Urzędu, jest wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw unijnych.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie uczestników systemu zamówień publicznych. Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła żywa dyskusja. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości, uzyskując gruntowne wyjaśnienia ze strony przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony