Konferencja regionalna w Lublinie

24 maja w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”, organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 250 osób.

Przybyłych na konferencję przedstawicieli zamawiających i wykonawców powitali Pan prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan dr Mirosław Łoboda, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomicznego UMCS. Pani Prezes podziękowała współorganizatorom za przyjęcie propozycji wspólnej realizacji przedsięwzięcia, zaznaczając również istotną wagę działań edukacyjnych w okresie ważnych zmian w prawie. Omówiła najważniejsze zmiany, wprowadzane ustawą nowelizacyjną oraz zapewniła o wsparciu dla uczestników systemu zamówień publicznych w przełomowym czasie wchodzenia w życie nowych regulacji.

Prelekcję na temat kwalifikacji wykonawców wygłosił Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. Zaprezentował przesłanki wykluczenia wykonawcy, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty w postępowaniu. Przedmiotem wystąpienia Pana Dyrektora były również zagadnienia dotyczące komunikacji zamawiających z wykonawcami, nowe kryteria oceny ofert oraz zmienione zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.

Następnie Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP poddała analizie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wskazując także na pomoc udostępnioną przez Urząd w postaci Instrukcji wypełniania JEDZ. Pani Dyrektor przedstawiła nowe regulacje w ustawie Pzp, dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważonych zamówień publicznych, zwracając szczególną uwagę na kwestię stosowania klauzul społecznych.

Ostatnia prelekcja Pani Emilii Garbali, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, dotyczyła zmian w  trybach udzielania zamówień publicznych, w tym nowego trybu udzielania zamówień - partnerstwa innowacyjnego - oraz nowych możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Całość konferencji moderował Pan Wojciech Michalski, Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, który na wstępie zapoznał uczestników z realizowanymi działaniami Urzędu w zakresie wsparcia edukacyjnego uczestników systemu zamówień publicznych w obecnej sytuacji znaczących zmian uregulowań prawnych.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, podobnie jak inne wcześniej realizowane w tym cyklu przedsięwzięcia. Przedstawiciele zamawiających i wykonawców uczestniczyli w dyskusji, zadając pytania i ustosunkowując się do zagadnień omawianych przez prelegentów UZP.

Galeria

Przejdź do góry strony