Konferencja „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

30 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”, współorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Konferencja adresowana była do osób zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane w zakresie realizacji inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r., wdrażającej do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 150 przedstawicieli systemu zamówień publicznych.

Uczestników przedsięwzięcia powitała Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, sygnalizując najważniejsze zmiany uwarunkowań prawnych w kontekście udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Następnie słowa powitania do zebranych skierował również w imieniu współorganizatora Pan Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać także przesłania Pana Jerzego Szmita, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Następnie Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, przybliżyła uczestnikom specyfikę opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ważny temat uwzględniania klauzul społecznych przy opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

Zagadnienia dotyczące kwalifikacji wykonawców zaprezentowała Pani Izabela Fundowicz, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP. Omówiła przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, środki naprawcze (self-cleaning) oraz praktyczne aspekty stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Tematem prelekcji Pani Ewy Wiktorowskiej, Przewodniczącej Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, było określenie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji w zamówieniach na roboty budowlane.

Z kolei ważne zagadnienia związane z  kosztami cyklu życia produktu wygłosiła Pani Balbina Kacprzyk, Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Wystąpienia konferencyjne zakończyła prelekcja Pana Karola Kacprzaka, Radcy Prezesa w Departamencie Prawnym UZP, który zapoznał słuchaczy z nowymi możliwościami w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP.

Przedsięwzięcie stworzyło uczestnikom doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat udzielania zamówień na roboty budowlane w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Pzp. Wpłynęło też na lepsze przygotowanie inwestora i wykonawcy do realizacji zamówienia poprzez pogłębienie znajomości procedur, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności kontraktów publicznych na roboty budowlane.

Pliki

Przejdź do góry strony