Konferencja regionalna w Warszawie

13 maja w Warszawie odbyła się kolejna z serii organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych konferencji pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 350 osób, reprezentujących zamawiających i wykonawców. Zagadnienia związane z tematyką konferencji zaprezentowali pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która przekazała uczestnikom najświeższe informacje, dotyczące aktualnego stanu procesu legislacyjnego Prawa zamówień publicznych. Pani Prezes omówiła najważniejsze zmiany prawne, wprowadzane ustawą nowelizacyjną oraz zapewniła o podejmowanych systematycznie przez Urząd staraniach, mających na celu optymalny efekt finalny implementacji przepisów unijnych. Zadeklarowała też gotowość udzielania wsparcia zamawiającym i wykonawcom w sytuacji tak znacznych zmian w systemie zamówień publicznych.

Prelekcję na temat kwalifikacji wykonawców wygłosiła Pani dr Izabela Rzepkowska, Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP, omawiając przesłanki wykluczenia wykonawcy, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty w postępowaniu.

Następnie Pan Artur Kowalski, Radca Generalny z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP zapoznał uczestników konferencji z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, nawiązując odpowiednio do przygotowanej przez Urząd Instrukcji wypełniania JEDZ. Omówił także proponowane regulacje sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom oraz zagadnienia dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, zwracając szczególną uwagę na kwestię stosowania klauzul społecznych.

W kolejnym bloku konferencji Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, zapoznał uczestników spotkania z zagadnieniami komunikacji zamawiających z wykonawcami, kryteriów oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Prelekcje zakończyło wystąpienie Pani Emilii Garbali, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, w którym przybliżyła słuchaczom zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych oraz omówiła partnerstwo innowacyjne. Wskazała również nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Całość konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, która zaznaczyła, iż regularne działania edukacyjne Urzędu prowadzone w związku z nowelizacją Pzp, mają na celu udzielenie wszechstronnego wsparcia zamawiającym i wykonawcom w zakresie stosowania nowych przepisów.

Przewidziany w programie czas pytań i dyskusji został aktywnie wykorzystany przez uczestników przedsięwzięcia, którzy uzyskali  od przedstawicieli Urzędu rzetelne wyjaśnienia i pomoc merytoryczną w zakresie zgłaszanych wątpliwości i pytań, dotyczących praktycznych aspektów procedury udzielania zamówień publicznych według nowych uregulowań prawnych.

Galeria

Przejdź do góry strony