Konferencja regionalna w Olsztynie

27 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbyła się dodatkowa konferencja pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień”, zorganizowana w  odpowiedzi na duże zainteresowanie uczestników rynku zamówień publicznych cyklem tych przedsięwzięć.

Konferencja, adresowana szczególnie do zamawiających i wykonawców z Polski północno-wschodniej, została zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 400 przedstawicieli systemu zamówień publicznych.

Uczestników konferencji powitał w imieniu gospodarzy Pan Prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Następnie Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, omówiła najważniejsze zmiany prawne wprowadzane ustawą nowelizacyjną. Zapewniła także uczestników, iż Urząd Zamówień Publicznych  będzie kontynuował udzielanie wsparcia zamawiającym i wykonawcom w przełomowym czasie wchodzenia w życie nowych regulacji, m.in. poprzez planowany w najbliższym czasie cykl 10 szkoleń centralnych.

Zagadnienia dotyczące kwalifikacji wykonawców przybliżył uczestnikom spotkania Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. Omówił przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, środki naprawcze (self-cleaning) oraz warunki udziału i dokumenty, jakich może żądać zamawiający. Przedmiotem wystąpienia Pana Dyrektora były również zagadnienia dotyczące komunikacji zamawiających z wykonawcami, nowe kryteria oceny ofert oraz zmienione zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pan Artur Kowalski,Radca Generalnyz Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, zaprezentował Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz przygotowaną przez Urząd Instrukcję jego wypełniania. Przybliżył też nowe regulacje sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom oraz kwestie zrównoważonych zamówień publicznych ze  szczególnym uwzględnieniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Wystąpienia konferencyjne zakończyła prelekcja Pana Karola Kacprzaka, Radcy Prezesa z Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, który zapoznał słuchaczy ze zmianami w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych (w tym partnerstwem innowacyjnym) oraz nowymi możliwościami w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP, która wskazała na wstępie na kontynuację intensywnych działań edukacyjnych Urzędu w związku z nowelizacją ustawy Pzp i zachęciła do korzystania z tego wsparcia zamawiających i wykonawców.

Konferencja zakończyła się obszernym blokiem pytań i dyskusji, podczas którego uczestnicy mogli skorzystać z możliwości pozyskania wiedzy w zakresie zgłaszanych przez siebie problemów i wątpliwości, otrzymując rzetelne wyjaśnienia ze strony ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony