Szkolenia „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”

W miesiącach lipiec – wrzesień 2016 r. Urząd Zamówień Publicznych zorganizował 10 szkoleń centralnych, dotyczących obowiązującej od 28 lipca 2016 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenia były kontynuacją polityki wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania, prowadzonej przez Urząd począwszy od kwietnia br. w postaci szeregu konferencji regionalnych i innych działań edukacyjnych.

W szkoleniach wzięło udział łącznie blisko 700 osób – głównie przedstawicieli zamawiających zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Oprócz zasadniczej treści merytorycznej szkoleń ich cennym elementem był końcowy blok pytań i dyskusja podsumowująca każde ze spotkań. Uczestnicy mieli wówczas okazję podzielić się swoimi wątpliwościami oraz uzyskać wyjaśnienia i opinie ekspertów Urzędu odnośnie kwestii, które w ich ocenie wymagały szerszego komentarza.

Poniżej publikujemy prezentacje wykorzystywane podczas szkoleń.

Zagadnienia o charakterze ogólnym, w tym:

 • Zamówienia mieszane
 • Planowanie zamówień i szacowanie wartości zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia – nowe regulacje

Ocena wykonawcy, w tym:

 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania (procedura naprawcza self-cleaning)
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty, w tym:

 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
 • Definicja najkorzystniejszej oferty
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena lub koszt
 • Kryteria oceny ofert

Przepisy szczególne, w tym:

 • Umowy ramowe
 • Dynamiczny system zakupów
 • Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • Aspekty antykorupcyjne w nowelizacji

Zmiany w trybach udzielenia zamówienia
Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem przepisów przejściowych

Pliki

Przejdź do góry strony