Konferencja „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych” w Krakowie

Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz odpowiadając na duże zainteresowanie konferencjami dotyczącymi nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, mając również na uwadze porozumienie w sprawie współpracy związanej z organizacją Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Katedrą Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował w dniu 8 lipca 2016 r. w Krakowie konferencję  zatytułowaną „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Celem konferencji było wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych regulacji Prawa zamówień publicznych, wdrażających do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Uczestników konferencji powitali Pani Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Zwrócili uwagę na znaczenie zmienionych przepisów w procesie udzielania zamówienia publicznego i zadeklarowali pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości pojawiających się w nowych warunkach prawnych.

Konferencję rozpoczęła Pani Prezes przedstawiając najistotniejsze cele – wynikające z dyrektyw europejskich, jak i z doświadczeń krajowych - które legły u podstaw przepisów nowelizacji Prawa zamówień publicznych, jak również prezentując nowe regulacje dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych.

Kwestie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne i środków naprawczych (self-cleaning) omówił Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. Zaprezentował również zagadnienia związane z najważniejszymi czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie czynności badania i oceny ofert, a także związane z wyborem oferty najkorzystniejszej. Pan Dyrektor przybliżył także uczestnikom konferencji ważne zagadnienia dotyczące nowych zasad komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wystąpienie Pana Karola Kacprzaka z Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, pozwoliło zapoznać słuchaczy ze zmianami w  zakresie stosowania klauzul społecznych oraz zrównoważonych zamówień publicznych, jak również nowych zasad łączenia i dzielenia zamówień oraz tworzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pan Karol Kacprzak zaprezentował także niezwykle istotne zagadnienia dotyczące nowych przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki oraz nowych reguł dla wprowadzania zmian w umowach o zamówienie publiczne.

Konferencję moderował Pan dr Marcin Smaga z Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktywnie uczestnicząc również w dyskusji nad znowelizowanymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konferencja umożliwiła uczestnikom wymianę myśli, dyskusję i wyjaśnienie wielu wątpliwości związanych z nowymi regulacjami.

Wydarzenie zgromadziło blisko 300 uczestników reprezentujących zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Galeria

Przejdź do góry strony