Aktualny stan prac nad Platformą e-Zamówienia

Szanowni Państwo,

W związku z dobiegającą końca realizacją kolejnego modułu Platformy e-Zamówienia, kontynuując otwartą politykę komunikacyjną w tym zakresie, niniejszym informujemy Państwa o bieżącym stanie prac nad Platformą e-Zamówienia:

W ciągu ostatnich miesięcy prace nad Platformą skoncentrowane były na dwóch obszarach. Pierwszy - już zakończony - to poprawienie działania Biuletynu Zamówień Publicznych, głównie w zakresie ogłoszeń dotyczących zamówień częściowych oraz aktualizacji planów postępowań. Drugi obszar to rozwijanie Platformy o kolejne moduły, w tym w szczególności o moduł składania ofert i wniosków.

Obecnie dobiegają końca prace nad etapem III.2 platformy e-Zamówienia w zakresie modułu składania ofert i wniosków, który umożliwi prowadzenie elektronicznej komunikacji w ramach postępowań. 6 sierpnia br. planowane jest przekazanie przez wykonawcę platformy etapu III.2 do procedury odbiorowej, która zgodnie z założonym harmonogramem potrwa 7 tygodni. W czasie jej trwania, po stronie Urzędu prowadzone będą testy akceptacyjne, w ramach których potwierdzone zostanie prawidłowe działanie przygotowanego modułu.

Równocześnie informujemy o kolejnych naszych planach wdrożeniowych związanych z modułem składania ofert i wniosków. Z chwilą  zakończenia odbiorów modułu, chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak newralgicznego elementu Platformy, jakim jest moduł składania i otwarcia ofert, planujemy rozpoczęcie pilotażu produkcyjnego. Podczas pilotażu, z pomocą interesariuszy rynku zamówień publicznych zweryfikujemy praktyczne działanie modułu składania ofert i wniosków podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pilotaż będzie dostępny dla wszystkich Wykonawców i dla zaproszonej grupy Zamawiających. O przebiegu pilotażu, jego harmonogramie, naborze do niego oraz jego zasadach poinformujemy Państwa w odrębnych kolejnych komunikatach.

Przejdź do góry strony