Porozumienie o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

25 września 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, podpisali Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem Projektu e-Zamówienia jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Dodatkowo projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do informacji dla wykonawców o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych oraz dostarczy narzędzi analitycznych i raportowych.

Projekt e-Zamówienia obejmuje:

  • Budowę Platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego;
  • Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i danych, co umożliwi ich integrację z innymi systemami;
  • Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia i standaryzacji.

W wyniku realizacji Projektu zostaną udostępnione usługi składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt obejmuje udostępnienie nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2019-2022. Całkowita wartość Projektu wynosi 34 607 304,00 zł

Przejdź do góry strony