Aktualności

Porozumienie dotyczące projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-02-20

W dniu 17 lutego 2017 r. podpisane zostało „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Zmiana zakresu dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP, przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym programy operacyjne

Opublikowano: 2017-02-16

Uprzejmie informujemy, iż Prezes UZP rozszerzył katalog przekazywanych instytucjom dokumentów związanych z prowadzonymi przez Prezesa UZP kontrolami postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2017-02-09

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu otrzymał uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt: II Ca 1461/16).

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Opublikowano: 2017-02-06

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Informator UZP nr 4/2016

Opublikowano: 2017-02-03

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Informatora UZP

Odwołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2017-01-31

Uprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki,  Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, odwołał z dniem 31 stycznia 2017 r. Pana Dariusza Piastę ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Raport Komisji Europejskiej na temat wyników ewaluacji dyrektyw odwoławczych

Opublikowano: 2017-01-30

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych (dyrektywa 89/665/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., dyrektywa 92/13/EWG zmieniona dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.).

Nowe opinie dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Opublikowano: 2017-01-27

W świetle przepisów przejściowych ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, rok 2017 jest pierwszym, w którym zamawiający - jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz związki tych podmiotów są zobowiązane, na podstawie art. 13a ustawy Pzp, publikować na stronie internetowej plan postępowań o zamówienie publiczne jakie zamierzają przeprowadzić na dany rok finansowy. Zważywszy, że jest to regulacja nowa, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w celu jej przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych przygotował opinię prawną pn. Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień. W treści opinii znajdą Państwo odpowiedzi na pytania związane z terminem przyjęcia planu, zakresem przedmiotowym planu oraz rozważania na temat jego aktualizacji.

Sąd Okręgowy w Lublinie podzielił stanowisko Prezesa Urzędu w zakresie możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Opublikowano: 2017-01-25

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu otrzymał pierwsze uzasadnienie wyroku dotyczące dopuszczalności wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

Wydłużenie terminu konsultacji dotyczących nowych elektronicznych formularzy ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-01-17

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska wydłużyła termin konsultacji w sprawie nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.