Aktualności

Udostępniamy zestawienia oświadczeń i dokumentów

Opublikowano: 2018-02-16

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” – „Wzorcowe dokumenty” –- „Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp” zamieszczone zostały cztery nowe dokumenty.

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący gwarancji wadialnej dla konsorcjum

Opublikowano: 2018-02-15

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IV CSK 86/17 Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

Elektroniczny JEDZ

Opublikowano: 2018-02-09

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ  w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017

Opublikowano: 2018-01-26

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017

Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej stosowania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp

Opublikowano: 2018-01-19

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” zamieszczone zostało uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 58/17...

Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2018-01-15

Uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Pan Mateusz Morawiecki,  Premier, Minister Rozwoju i Finansów, na wniosek Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, powołał z dniem 15 stycznia 2018 r. na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych Panią Barbarę Loba.

Sprawozdawczość z realizacji „Zaleceń RM w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”

Opublikowano: 2018-01-04

Uprzejmie przypominamy, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych „Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych” zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na jednostki administracji rządowej.

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro

Opublikowano: 2017-12-29

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 29 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-12-28

Poniżej zamieszczamy publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Publikacja jest zbiorem 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne.

Od stycznia 2018 r. nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Opublikowano: 2017-12-20

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.