Aktualności

Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP

Opublikowano: 2017-06-12

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Nowe formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji

Opublikowano: 2017-06-09

Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce "Nowe formularze (publikowane od 04.05.2017 r.)" zostały udostępnione formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji.

Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym

Opublikowano: 2017-06-08

W dniu 6 czerwca 2017 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk wzięła udział na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich w XIX Szkole Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym.

Konferencja „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”

Opublikowano: 2017-06-07

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 20 czerwca 2017 r. konferencję pn. ,,Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”.

Konferencja UZP "Jak dobrze przygotowywać postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" - NABÓR ZAKOŃCZONY

Opublikowano: 2017-06-07

Dziękujemy za zgłoszenia udziału w konferencji Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne", która odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie.
Nabór został zakończony.

KONFERENCJA NAUKOWA Urzędu Zamówień Publicznych i Uniwersytetu w Białymstoku - zaproszenie do udziału

Opublikowano: 2017-06-06

Z przyjemnością informujemy, iż Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, w ramach dobrej współpracy ze środowiskiem naukowym podjęła decyzję o kontynuacji spotkań tego środowiska z praktykami poprzez organizację corocznych konferencji naukowych.

Zapraszamy zatem do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”.

Śniadanie w PIIT

Opublikowano: 2017-06-02

W dniu 2 czerwca 2017 roku Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Pan Sebastian  Szaładziński, Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „Śniadanie w PIIT”.

Opinia dotycząca zamówień in-house

Opublikowano: 2017-06-02

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in-house), występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez zamawiających, zostało określone w treści dyrektywy klasycznej 2014/24/UE jako zamówienie publiczne. Konsekwentnie, również po raz pierwszy (nie licząc tzw. „małego in-house” z art. 4 pkt 13 ustawy Pzp), zagadnienie zamówień typu in-house zostało w tak pełen sposób skodyfikowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Uznając doniosłość dokonanej zmiany, Urząd Zamówień Publicznych przygotował niniejszą opinię prawną, w której przekrojowo przeanalizowano przesłanki dopuszczające udzielanie zamówień typu in-house, odwołując się także do orzecznictwa sądów europejskich. W treści opinii podjęto również wątek niewątpliwej styczności nowej regulacji zawartej w ustawie Pzp, z regulacją z ustawy o gospodarce komunalnej w przedmiocie wykonywania zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio w oparciu o tę właśnie ustawę. Zważywszy ponadto na fakt, że do udzielenia zamówień typu in-house stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszące się do trybu zamówienia z wolnej  ręki, przypomniano zamawiającym procedurę postępowania w tym trybie, uwzględniając różnice w procedurze, wynikające z regulacji właściwych dla samego in-house’u. Jako że zamówienie z wolnej ręki to tryb niekonkurencyjny, rozwinięto wątek dotyczący podwykonawstwa dla zamówień typu in-house udzielanych w tym trybie.

Podsumowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.

Opublikowano: 2017-06-02

Szanowni Państwo, Urząd Zamówień Publicznych prezentuje podsumowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.

Brak miejsc na szkolenie "Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert oraz przy badaniu rażąco niskiej ceny"

Opublikowano: 2017-06-02

Uprzejmie informujemy, że został wyczerpany limit miejsc na organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych dnia 8 czerwca 2017 roku szkolenie "Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert oraz przy badaniu rażąco niskiej ceny".