Aktualności

Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Opublikowano: 2017-04-28

Wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przepisy wzmacniające stosowanie klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy w ramach zamówień publicznych były w ostatnim czasie przedmiotem publicznej dyskusji. Jej uczestnicy wskazywali, iż obowiązujące przepisy rodzą po stronie zamawiających problemy z weryfikowaniem zatrudniania przez wykonawców pracowników na umowę o pracę.

W związku powyższym, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Pani Małgorzata Stręciwilk wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Edytą Bielak-Jomaa wypracowały rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

W efekcie analizy ww. regulacji wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego we wskazanych wyżej przepisach, zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Przyjęcie powyższego rozwiązania zapewni realną i efektywną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej realizacji polityki społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak również konieczność przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, biorąc pod uwagę wskazane wyżej ustalenia, przygotował i udostępnia na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zmodyfikowane:

Informator UZP nr 1/2017

Opublikowano: 2017-04-27

Informator UZP nr 1/2017

2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Opublikowano: 2017-04-27

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 2 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

Opublikowano: 2017-04-24

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komitet do Spraw Europejskich w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej przez Prezesa Urzędu

Opublikowano: 2017-04-21

Uprzejmie informujemy, że dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, w dniu 13 kwietnia 2017 r. Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych. Prezes UZP skorzystał z tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Jednocześnie informujemy, że kierując się systemową wagą problemu prawnego zaistniałego na tle dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych oraz mając na celu zagwarantowanie efektywności systemu środków ochrony prawnych na gruncie ustawy Pzp, Prezes UZP wniósł 39 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań. Wnosząc powyższe skargi Prezes UZP nie działał w interesie żadnej ze stron sporu, ale w interesie publicznym związanym z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Skierowanie wskazanych skarg do sądów w całym kraju stanowiło przejaw realizacji celów i misji Prezesa Urzędu, działającego jako rzecznik interesu publicznego na gruncie systemu zamówień publicznych.

Dotychczas sądy rozpoznały 18 spraw w ww. przedmiocie, wydając 14 orzeczeń uwzględniających skargi Prezesa Urzędu [wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16), wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt: II Ca 1461/16), wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 1018/16), wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 r. (sygn. akt: XIX Ga 3/17), wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt: I Ca 399/16), wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 145/17), wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 116/17), wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 1626/16), wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2017 r. (sygn. akt: VI Ga 60/17), postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 marca 2017 r. (sygn. akt: VII Ga 61/17), wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 115/17), wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: VI Ga 56/17), wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: I Ca 51/17), postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: XXIII Ga 1517/16)], 2 wyroki oddalające skargi Prezesa Urzędu [zaskarżony skargą kasacyjną wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16), wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 1 lutego 2017 r. (sygn. akt: IV Ca 1051/16)] oraz 2 postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego [postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt: V Ga 325/16), postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: II Ca 1142/16)].

Treść dotychczas otrzymanych przez Skarżącego orzeczeń wraz z uzasadnieniami została zamieszczona na stronie internetowej UZP:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/skargi-prezesa-uzp/skargi-prezesa-uzp-z-roku-2016

Powyższe działania procesowe Prezesa UZP pozwoliły na uzyskanie stanowisk sądów w kwestii dopuszczalności wnoszenia odwołań na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, a wniesienie skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie, przyczyni się do ujednolicenia wykładni pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty”, niwelując rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych w tym zakresie.

Informacja o naborze wniosków w konkursie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku"

Opublikowano: 2017-04-19

Urząd Zamówień Publicznych przekazuje informację o naborze przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosków w konkursie w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2.

Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2017-04-12

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 marca  2017 r. „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.

Konferencja dot. umowy koncesji na roboty budowlane i usługi – nabór uczestników

Opublikowano: 2017-04-10

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” w Warszawie.

Udział Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w konferencji pt. "Chcemy uczciwego budownictwa"

Opublikowano: 2017-03-20

Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, uczestniczyła w dniu 17 marca 2017 r. w konferencji pt. „Chcemy uczciwego budownictwa”, zorganizowanej przez portal Muratorlus.pl.

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

Opublikowano: 2017-03-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Rozwoju i Finansów, ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.