Aktualności

Wydłużenie terminu konsultacji dotyczących nowych elektronicznych formularzy ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-01-17

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska wydłużyła termin konsultacji w sprawie nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2017-01-13

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 83, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 2017-01-12

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261), uprzejmie przypominamy, że przepisy tej ustawy oddziałują albo mogą oddziaływać na prawa lub obowiązki zamawiających, w szczególności zamawiających kwalifikujących się do kategorii państwowych osób prawnych.

Publikacja rozporządzeń

Opublikowano: 2017-01-10

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia: pod poz. 47 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, oraz pod poz. 48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 24 stycznia 2017 r.

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Opublikowano: 2017-01-09

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 4 stycznia 2017 r., pod poz. 14, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 r.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2017-01-05

Uprzejmie informujemy, że w Repozytorium wiedzy w zakładce Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, znajdują się Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz opinia prawna pt. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Powyższy materiał został dostosowany do treści nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

Czytaj więcej…

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2017-01-04

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Publikacja: Wzorcowe dokumenty - Plan sposobu wykonywania zadań Prezesa Urzędu

Opublikowano: 2017-01-02

Uprzejmie informujemy, że sporządzony został Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania i upowszechniania przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień.

DEBATY EKSPERTÓW: System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju

Opublikowano: 2016-12-30

W roku 2017 będą kontynuowane zainicjowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Panią Małgorzatę Stręciwilk, debaty z ekspertami i praktykami na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Publikacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków KIO

Opublikowano: 2016-12-29

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 grudnia 2016 r., pod poz. 2178, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej…