Informacje

Powołanie Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-03-21
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk powołała na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Sebastiana Szaładzińskiego.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informacja dotycząca wyników kontroli przeprowadzonych w 2015 r.

Opublikowano: 2016-03-17
Prezentujemy wyniki przeprowadzonych w 2015 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów

Opublikowano: 2016-03-16
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano: 2016-03-04
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 marca 2016 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Opublikowano: 2016-02-29
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady MinistrówUprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.W wyniku uwag, zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w przedłożonym projekcie nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzono zmiany językowe i redakcyjno – prawne. Do projektu wprowadzono także zmiany merytoryczne, polegające w przeważającej części na doprecyzowaniu brzmienia wcześniej zaprojektowanych przepisów.Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projekt uzasadnienia do ustawy wraz z pismem przekazującym projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nieprawidłowa reklama dot. współpracy UZP z redakcją czasopisma

Opublikowano: 2016-02-26
Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż dystrybuowana wśród potencjalnych czytelników miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych” reklama wskazująca na współpracę Urzędu Zamówień Publicznych z redakcją została opublikowana bez wiedzy i zgody Urzędu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Sprawozdawczość - klauzule społeczne - PRZYPOMNIENIE

Opublikowano: 2016-02-23
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Termin na złożenie przez kierowników jednostek administracji rządowej sprawozdania za 2015 r. upływa 1 marca br.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Porozumienie dotyczące Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-02-22
W dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zarzutów odwołania nierozstrzygniętych w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

Opublikowano: 2016-02-19
W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: „Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2016-02-18
Uprzejmie informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Repozytorium Wiedzy w zakładce Interpretacja przepisów/Opinie dotyczące ustawy PZP/Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych zamieszczone zostały Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych oraz Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.Link bezpośredni: Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony