Informacje

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 28.07.2016 r.

Opublikowano: 2016-07-28
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135)Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-07-28
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski” pod poz.  722, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE .
Czytaj więcej Ikona Strzałka

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

Opublikowano: 2016-04-15
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kolejne nabory na platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-04-13
Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi uruchomione zostały nowe nabory w branży produktów medycznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Konferencja dot. nowelizacji Pzp w Poznaniu - nabór uczestników

Opublikowano: 2016-04-12
Zapraszamy do udziału w konferencji pt.„Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” w Poznaniu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Harmonogram działań edukacyjno-informacyjnych UZP dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-04-11
Przedstawiamy planowane terminy konferencji UZP, dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju

Opublikowano: 2016-04-01
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.03.2016 r. podczas 15 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366).
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-03-29
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych planuje przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Powołanie Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-03-21
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk powołała na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Sebastiana Szaładzińskiego.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Informacja dotycząca wyników kontroli przeprowadzonych w 2015 r.

Opublikowano: 2016-03-17
Prezentujemy wyniki przeprowadzonych w 2015 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony