Publikacja w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), zwana dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”, przewiduje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia, w odniesieniu do którego wyłączony został obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25).

O obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia stanowi:

  • art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 26 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), dodany art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Szerzej o ww. regulacjach piszemy w komunikacie dotyczącym wyłączeń stosowania ustawy Pzp przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Jednocześnie informujemy, że Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia. Jednak, aby zamieścić taką informację należy wybrać formularz  Ogłoszenie dotyczącego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp i wypełnić w następujący sposób:

W pierwszym kroku należy wybrać Nowe ogłoszenie.

Następnie zaznaczyć NIE na pytanie „Czy masz obowiązek stosowania ustawy PZP”

Należy dodać podstawowe informacje, które znajda się w Sekcji II:

Na kolejnej karcie dane nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego; zostanie uzupełniona automatycznie po publikacji przez system i znajdzie się w Sekcji I

Na kolejnej karcie  należy wprowadzić:

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; - pojawią się w Sekcji III

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; - pojawią się w Sekcji III pkt 3.4

Na ostatniej karcie wypełnianego ogłoszenia „Informacje dodatkowe” należy podać

1) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

2) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

3) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.”.

Informacje te pojawią się w Sekcji VI.

Podsumowanie:

Przejdź do góry strony