Informacje

XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy

Opublikowano: 2016-09-07
W ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój Prezes Urzędu Pani Małgorzata Stręciwilk uczestniczyła w panelach dyskusyjnych dotyczących aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - nowa zakładka w Repozytorium

Opublikowano: 2016-08-04
W Repozytorium wiedzy uruchomiona została nowa zakładka poświęcona Jednolitemu Europejskiemu Dokumentowi Zamówienia (JEDZ)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Nowe akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 28.07.2016 r.

Opublikowano: 2016-07-28
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r., zostały opublikowane następujące akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. poz. 1135)Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-07-28
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski” pod poz.  722, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE .
Czytaj więcej Ikona Strzałka

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

Opublikowano: 2016-04-15
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1)
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Kolejne nabory na platformie eKatalogi

Opublikowano: 2016-04-13
Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi uruchomione zostały nowe nabory w branży produktów medycznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Konferencja dot. nowelizacji Pzp w Poznaniu - nabór uczestników

Opublikowano: 2016-04-12
Zapraszamy do udziału w konferencji pt.„Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” w Poznaniu.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Harmonogram działań edukacyjno-informacyjnych UZP dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-04-11
Przedstawiamy planowane terminy konferencji UZP, dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju

Opublikowano: 2016-04-01
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.03.2016 r. podczas 15 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366).
Czytaj więcej Ikona Strzałka

Przedsięwzięcia edukacyjne związane z nowelizacją ustawy Pzp

Opublikowano: 2016-03-29
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., Urząd Zamówień Publicznych planuje przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych.
Czytaj więcej Ikona Strzałka
Przejdź do góry strony