Naruszenia dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu

  • Zamówienie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna” – naruszenie: art. 91 ust. 2a ustawy Pzp; art. 22 ust. 4 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)
  • Zamówienie na „Rozbudowa Budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku” , udzielone przez Gminę Uście Gorlickie – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 46 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust.  Pkt 1 lit a) tiret trzeci rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), art. 25ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust 7 pkt 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.
  • Zamówienie pn.: „Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – naruszenie art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, art. 22 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 23 ust. 3 i art. 26 ust. 2b ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KU 65/16.
  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki, etap II, cz. 3” -  naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4 , art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.
  • Zamówienie na Usługi serwisowe pojazdów” udzielone przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – aruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4  w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pliki

Przejdź do góry strony