Slider

Aktualności

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 2017-01-12

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261), uprzejmie przypominamy, że przepisy tej ustawy oddziałują albo mogą oddziaływać na prawa lub obowiązki zamawiających, w szczególności zamawiających kwalifikujących się do kategorii...

Publikacja rozporządzeń

Opublikowano: 2017-01-10

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 9 stycznia 2017 r., zostały opublikowane następujące rozporządzenia: pod poz. 47 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Opublikowano: 2017-01-09

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 4 stycznia 2017 r., pod poz. 14, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 r....

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2017-01-05

Uprzejmie informujemy, że w Repozytorium wiedzy w zakładce Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, znajdują się Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz opinia prawna pt. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Powyższy materiał został dostosowany do treści nowego rozporządzenia...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Opublikowano: 2017-01-04

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania...

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)