„INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” - Konferencja UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

20 maja 2022 r. odbyła się w formule online zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Innowacyjne zamówienia publiczne”.

Przedsięwzięcie pozwoliło uczestnikom zdobyć wiedzę w obszarze zagadnień merytorycznych oraz poszerzyć horyzonty w postrzeganiu zamówień publicznych nie tylko jako narzędzia do zaspokajania zdefiniowanych potrzeb zamawiającego, ale również - co ważne w kontekście strategicznych celów polityki państwa -   jako instrumentu do budowania bardziej innowacyjnej gospodarki. Prawo zamówień publicznych daje szereg nowych rozwiązań w tym obszarze, konsekwentnie wspierając zamówienia innowacyjne i stwarzając możliwości skutecznego stosowania w praktyce nowego podejścia do zakupów.

Konferencja "Innowacyjne zamówienia publiczne"

Konferencję otworzyła Pani dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. W  wystąpieniu podkreśliła wagę zagadnień, stanowiących przedmiot konferencji. Zaakcentowała znaczenie innowacyjności w zamówieniach publicznych, wskazując także na strategię, jaką przyjął Urząd Zamówień Publicznych, promując i wykorzystując w swojej praktyce innowacyjne zamówienia publiczne oraz zamówienia na innowacje.

Pierwszą prelekcję wygłosił Pan Bartosz Dziadecki – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie innowacyjności. Zaprezentował wiodące zagadnienia w obszarze innowacyjności, porządkując zróżnicowane rozumienie tego  pojęcia w zamówieniach publicznych. Wyjaśnił definicję innowacyjności, wskazał różnice i podobieństwa pomiędzy zamówieniem publicznym na innowacje a innowacyjną procedurą udzielania zamówienia publicznego. Omówił  również tematykę  zamówień przedkomercyjnych. Zaprezentował podstawowe kwestie związane z wdrażaniem lub udoskonalaniem produktu, usługi lub procesu.

Następnie Pani Anna Węcławska, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, zaprezentowała temat wykorzystania innowacji na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. Przybliżyła słuchaczom instrumenty w ustawie Pzp sprzyjające innowacjom, wskazując m.in. na politykę zakupową państwa, zasadę efektywności, analizę potrzeb i wymagań czy wstępne konsultacje rynkowe. Zasygnalizowała też wyłączenia   stosowania ustawy w przypadku zamówień na usługi badawcze lub rozwojowe.

W kolejnej prelekcji Pani Anna Dunajewska – Bańka, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, przybliżyła uczestnikom konferencji przesłanki stosowania i procedurę trybów udzielania zamówień publicznych sprzyjającym innowacjom  przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wskazała aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przygotowując procedurę udzielenia zamówienia i dokonując wyboru trybu.

Wystąpienia merytoryczne zamknęła prelekcja Pana Michała Gąsiora, Koordynatora Projektów Technicznych w Centrum GovTech Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawił działalnością GovTech zmierzającą do  wsparcia sektora publicznego w pozyskiwaniu rozwiązań cyfrowych. Wskazał przykłady konkursów obejmujących innowacyjne zamówienia publiczne wraz z zastosowaną procedurą i opisem procesu.

Obrady konferencji podsumowała Pani Wiceprezes dr Joanna Knapińska, dziękując prelegentom za zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny wystąpień, odwagę wychodzenia poza typowe zakupy i procedury oraz promowanie tym samym innowacyjnych zamówień publicznych.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Poniżej prelekcje konferencyjne:

Zamówienia innowacyjne, zamówienia na innowacje, zamówienia przedkomercyjne – różnice i podobieństwa - Bartosz Dziadecki, Ekspert w dziedzinie innowacji

Wykorzystanie innowacji na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne - Anna Węcławska, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP

Tryby zamówień publicznych sprzyjające innowacjom - Anna Dunajewska – Bańka, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP

Innowacyjne Zamówienia Publiczne w ramach Konkursów GovTech - Michał Gąsior, Koordynator Projektów Technicznych w Centrum GovTech KPRM


Nagrania z konferencji dostępne są na kanale Urzędu na platformie  YouTube


Konferencja "Innowacyjne zamówienia publiczne"

Przejdź do góry strony