Zamówienia publiczne na wyroby medyczne – konsultacje Rekomendacji

Szanowni Państwo,

Urząd Zamówień Publicznych współpracuje z przedstawicielami branży medycznej w ramach grupy roboczej. Dzisiaj przekazujemy Państwu do konsultacji Rekomendacje dotyczące Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. Z uwagi na przyjęte założenie, dokument nie zawiera omówienia kwestii proceduralnych dotyczących udzielania zamówień na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz skupia się na zagadnieniach stricte związanych z obszarem wyrobów medycznych.

Dokument jest efektem wspólnych prac grupy roboczej zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na wyroby medyczne. W pracach grupy, obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, wchodzą reprezentanci następujących zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie (w kolejności alfabetycznej): Federacja Przedsiębiorców Polskich, MedTech Polska, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, Polska Federacja Szpitali, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Unia Szpitali Klinicznych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Zrzeszeniom, Organizacjom i ich Przedstawicielom za dotychczasowy udział w pracach grupy roboczej i wkład w Rekomendacje.

Kolejnym krokiem jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych, w związku z czym przekazujemy Państwu poniższy dokument z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści.

Prosimy o przekazanie uwag do dnia 30 czerwca 2022 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę  wyrobów medycznych w ustawie Prawo zamówień publicznych - Analiza potrzeb i wymagań

Przejdź do góry strony