Konkluzje Rady w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych

20 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały konkluzje w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. Mając na uwadze wiążące cele przyjęte na szczeblu unijnym w zakresie znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., Rada w konkluzjach wzywa Komisję i państwa członkowskie do ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, władzami regionalnymi i lokalnymi, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów przy realizacji tych wspólnych celów i do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia aspektów zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych.

W szczególności Rada wzywa Komisję do rozważenia w kontekście przyszłych wniosków ustawodawczych możliwości wprowadzenia aspektów zrównoważonego rozwoju w procedurach udzielania zamówień publicznych, jednocześnie podkreślając, jak ważne jest umożliwienie zamawiającym określenia najwłaściwszego sposobu ujęcia takich aspektów w udzielanych przez nich zamówieniach.

Ponadto Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie do współpracy w celu wskazania sektorów priorytetowych, istotnych z uwagi na ich wrażliwość na aspekty zrównoważonego rozwoju oraz do oceny ich dojrzałości. Podkreślając znaczenie stopniowego i zharmonizowanego podejścia, Rada proponuje, by przepisy odnoszące się do sektorów priorytetowych zostały poddane rewizji nie później niż do 2030 r., zaś zmiany do przepisów dotyczących pozostałych sektorów zostały wprowadzone nie później niż do 2050 r.

Pełen tekst konkluzji Rady: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0620(01)&from=PL

Sprostowanie dotyczące tytułu konkluzji - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0620(01)R(01)&from=PL

Przejdź do góry strony