XII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się XII konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie mające na celu promowanie uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego koncentrowało się przede wszystkim na kryteriach oceny ofert, w tym możliwościach zastosowania rachunku kosztów cyklu życia przy wyborze kryterium kosztu oraz dopuszczalności uwzględnienia w ramach kryteriów oceny ofert wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. W konferencji wzięło udział ok. 130 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.

Konferencję otworzyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – p. Małgorzata Stręciwilk, która zaznaczyła, iż Urząd Zamówień Publicznych odgrywa kluczową rolę w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Podkreśliła również, iż opracowany przez Urząd dokument pn. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, w ramach którego zorganizowana została przedmiotowa konferencja, wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich. Działania zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań przyczynią się do urzeczywistnienia celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego  2017 r.

Pani Prezes zwróciła również uwagę na Politykę zakupową państwa stanowiącą jeden ze strategicznych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polityka zakupowa określa priorytetowe działania państwa w obszarze zamówień publicznych wskazując przy tym m.in. na zasadę preferencji rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych. Osiągniecie głównego celu Polityki zakupowej państwa, jakim jest optymalizacja zakupów publicznych poprzez nadanie im sterowności i ukierunkowanie na innowacje oraz  zrównoważone produkty i usługi, wymaga zmiany systemowego podejścia do udzielania zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do przygotowywania postępowania i oceny ofert. Oznacza to nakierowanie zamówień publicznych na zamówienia innowacyjne, ekologiczne (tzw. zielone) oraz powszechne stosowanie standardów jakościowych.

Pan Marcin Skowron – radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówił kierunkowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) oraz aktów wykonawczych do ustawy, na podstawie których zamawiający są uprawnieni do uwzględniania kwestii środowiskowych w prowadzonych postępowaniach przetargowych. Zgodnie z tematem konferencji główną uwagę poświęcono kryteriom oceny ofert oraz możliwościom zastosowania środków i systemów zarządzania środowiskowego w zamówieniach publicznych.

XII Konferencja – Zielone zamówienia publiczne posłużyła również przybliżeniu projektów legislacyjnych, które wpłyną na sposób prowadzenia przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia, także w kontekście określanych kryteriów oceny ofert.

Pan Tomasz Gałązka reprezentujący Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przedstawił główne założenia metody kalkulacji kosztów cyklu życia dla budynków, która ujęta jest w procedowanym obecnie rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach. Rozporządzenie opracowano na podstawie delegacji ustawowej z art. 91 ust. 7c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

Z kolei pan Andrzej Siemiński - Radca Ministra w Departamencie Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury omówił planowane zmiany w dyrektywie 2009/33/WE, ujęte we wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [KOM(2017)653]. Zwrócił przy tym uwagę na zaproponowane przez Komisję Europejską uchylenie przepisów określających metodykę kosztów cyklu życia dla pojazdów, uchylenie obowiązku uwzględnienia czynnika energetycznego oraz czynników oddziaływania na środowisko w ramach zamówień publicznych, jak i dążenie do wprowadzenia definicji „czystych pojazdów”.

Konferencja posłużyła również do prezentacji przykładów postępowań o udzielenie zamówienia, w których zastosowano środowiskowe kryteria oceny ofert:

Konferencję moderowała p. Magdalena Olejarz – Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych.

XII Konferencja – Zielone zamówienia publiczne została zorganizowana w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Konferencja stanowiła zarazem kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020.

Program konferencji

Galeria

Przejdź do góry strony