Naruszenia dotyczące opisu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienie pn. „Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12) w zw. z art. 7 ust. 1  ustawy Pzp2004, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp2004 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp2004, art. 96 ust. 1 ustawy Pzp2004 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, art. 95 ust. 1 ustawy Pzp 2004. Zamawiający wniósł zastrzeżenia od wyniku kontroli doraźnej, które nie zostały uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt KIO/KD 14/21).

 • Zamówienie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława etap I – Zlewnia oczyszczalni Krążkowo” – naruszenie art. 46 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, art. 22c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, art. 22a ust. 1 w zw. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Zamówienie pn. : Dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki dla PKM Katowice Sp. z o.o.” - naruszenie art. 133 ust. 4 ustawy Pzp
 • Zamówienie pn.: „Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach.” - naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986; art. 22 ust. 1a ustawy Pzp. Uchwała KIO z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO/KU 27/18).
 • Zamówienie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274Rw miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów, w tym:
  – rozbudowa drogi powiatowej nr 1274 R poprzez budowę chodnika w km 3+197
  – 5+030;- przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny w km 3+735 – 7+355”
  – naruszenie art. 12a ust. 2, art. 38 ust. 4 oraz art. 22 ust. 1 a ustawy Pzp. Uchwała KIO z dnia 13 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO/KD 11/18).
 • Zamówienie pn. „Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w ramach programu BRIdge VC” w zakresie części II zamówienia - naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 4), 5), 6) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli.
 • Zamówienie pn. „Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w ramach programu BRIdge VC” w zakresie części I zamówienia - naruszenie art. 11 ust. 7 ustawy Pzp, art. 22 ust. 1a ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 4), 5), 6), 9) i w zw. z art. 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do wyniku kontroli.
 • Zamówienie pn.: „Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki dla PKM Katowice Sp. z o.o.”– naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z  § 5 pkt 1, 5-9 rozporządzenia; art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia; art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia; art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w związku z przepisami rozporządzenia wykonawczego nr 2015/1986. Uchwała KIO z dnia 26 maja 2017 r. (sygn. akt KIO/KU 20/17).
 • Zamówienie pn.: Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie wraz z infrastrukturą techniczną – Etap III w systemie zaprojektuj i wybuduj” – naruszenie art. 38 ust. 4a pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.
 • Pliki

  Przejdź do góry strony