Naruszenia dotyczące trybu zamówienia z wolnej ręki

  • Zamówienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce udzielone przez Gminę Łęczyce – naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 14 w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ustawy Pzp poprzez zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki bez zaistnienia ustawowych przesłanek, czym Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę prymatu trybów przetargowych; naruszenie art. 66 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Brak zastrzeżeń i uchwały KIO.
Przejdź do góry strony