Konferencja UZP pt. „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne”

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Zawarcie umowy o zamówienie publiczne”.

To kolejna z cyklu realizowanych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” konferencji. Wzięło w niej udział blisko 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Uczestników powitała Anita Wichniak Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, przedstawiając zaproszonych ekspertów uczestniczących w konferencji.

Spotkanie otworzyła Pani Barbara Loba, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,witając zgromadzonych gości oraz przedstawiając zagadnienia będące przedmiotem obrad.

Tematem pierwszej prezentacji brzmiał: „Zasady zawierania umów o zamówienie publiczne, a omówił go Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wskazują na istotne zagadnienia dotyczące umów o zamówienie publiczne.

Następną prelekcję wygłosiła Pani Brygida Brańko, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, omawiając zagadnienia - „Umowy dotyczące koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz zawierane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego a umowy o zamówienie publiczne”. Zaprezentowano analizę porównawczą umów zawieranych w ramach udzielanych zamówień publicznych.

Ważną problematykę dotyczącą Zmiany treści umowy w oparciu o przesłanki art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – praktyczne rozwiązaniaprzybliżył zebranym Pan Karol Kacprzak, Naczelnik Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Omówił zagadnienia dotyczące  specyfiki zmian umowy na gruncie ustawy Pzp, przesłanki zmiany umowy oraz skutki prawne niedozwolonych zmian umowy.

Pan mecenas Tomasz Siedlecki zaprezentował temat Odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne – przyczyny i konsekwencje. Podstawy i przyczyny odstąpienia od Umowy Pzp były głównym tematem prelekcji, podczas której przywołano bogate orzecznictwo KIO.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pana mec. Tomasza Skoczyńskiego pt. „Źródła konfliktów związanych z realizacją umów zawartych w trybie Pzp - wskazanie przykładów przyczyn sporów sądowych”. Prelegent wskazał na nieprecyzyjność i błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiące główne źródło konfliktów. Omówił również na przykładach najczęstsze błędy w opisie przedmiotu zamówienia będące przyczyną sporów sądowych.

Tematyka konferencji i wygłoszone prelekcje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników. Chętnie korzystali oni z możliwości zadawania pytań, uzyskując rzetelne odpowiedzi i wyjaśnienia oraz uczestnicząc w konstruktywnej dyskusji. Dzięki wartościowym prelekcjom, opartym na praktycznych doświadczeniach płynących z prowadzonych postępowań, oraz owocnej dyskusji konferencja stanowiła cenną pomoc dla zamawiających w skutecznym udzielaniu zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony