Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji (PO WER) - 2017-2018

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji

Projekt Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, w latach 2017- 2018.

Celem Projektu było zapewnienie zamawiającym szerokiego dostępu do informacji dotyczących prawidłowego sposobu stosowania prawa zamówień publicznych, przykładów dobrych praktyk, wzorcowych dokumentów, orzecznictwa itd., co przyczyni się do wzmocnienia kompetencji i podniesienia poziomu wiedzy w zakresie zamówień publicznych pracowników administracji.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono:

  • 52 dwudniowych szkoleń, w których wzięli udział pracownicy administracji publicznej rządowej i samorządowej
  • 16 szkoleń jednodniowych z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych.

W efekcie ze szkoleń skorzystało blisko 1700 pracowników administracji publicznej. Tematyka szkoleń objęła pozacenowe kryteria oceny ofert, innowacyjność w zamówieniach publicznych, tryby negocjacyjne, elektronizację zamówień, przepisy w ustawie Pzp sprzyjające wzrostowi udziału małych i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych oraz aspekty społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych.

Do zamawiających i kontrolerów zamówień publicznych skierowana była także oferta konferencji, seminariów i publikacji w ramach projektu. Ich tematyka dotyczyła istotnych zagadnień związanych z procesem udzielania zamówień, a także zrównoważonych zamówień publicznych.

Innym komponentem projektu była realizacja usługi badawczej. Przygotowano narzędzie badawcze pozwalające na analizę danych jakościowych i ilościowych dotyczących funkcjonowania rynku zamówień publicznych oraz przeprowadzono badanie na jak największej grupie respondentów. Badanie pozwoliło uzyskać pełny obraz funkcjonowania rynku zamówień publicznych, procesów tam zachodzących, barier i nieprawidłowości, wpływu zmian przepisów na procedurę udzielania zamówień oraz potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.

Wartość Projektu Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji wynosi 4 357 464,13 zł, z czego 3 672 470,77 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.

Pliki

Przejdź do góry strony