Projekt Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji (PO WER)

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji

Projekt Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, w latach 2017- 2018.

Idea działań przewidzianych w projekcie zrodziła się z potrzeby i oczekiwań interesariuszy – uczestników rynku zamówień publicznych. W zamyśle inicjatorów projektu zadania te mają prowadzić do usprawnienia procesu udzielania zamówień oraz podniesienia poziomu wiedzy osób zaangażowanych w prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tym samym wesprzeć ich w prawidłowym wykonywaniu zadań z zakresu organizacji przetargów.

Celem Projektu jest zapewnienie zamawiającym szerokiego dostępu do informacji dotyczących prawidłowego sposobu stosowania prawa zamówień publicznych,  przykładów dobrych praktyk, wzorcowych dokumentów, orzecznictwa itd., co przyczyni się do wzmocnienia kompetencji i podniesienia poziomu wiedzy w zakresie zamówień publicznych pracowników administracji. Na profesjonalizację działań osób zajmujących się zamówieniami publicznymi będzie miał również wpływ udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz poznawanie treści  publikacji opracowanych i dystrybuowanych w ramach Projektu.

W ramach realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie:

  • 52 dwudniowych szkoleń, w których będą mogli wziąć udział pracownicy administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz jednostek podległych zajmujący się zamówieniami publicznymi, w tym audytorzy wewnętrzni, a także przedstawiciele instytucji kontrolujących udzielanie zamówień. Szkolenia będą organizowane na terenie całego kraju, tak aby pracownicy instytucji zlokalizowanych w oddalonych od centrum rejonach również mieli jak największe szanse udziału w nich i dogodne warunki dojazdu.
  • 16 szkoleń z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych. Będą to szkolenie jednodniowe i będą się odbywały w Warszawie.

W efekcie ze szkoleń skorzysta blisko 1700 pracowników administracji publicznej. Tematyka obejmie pozacenowe kryteria oceny ofert, innowacyjność w zamówieniach publicznych, tryby negocjacyjne, elektronizację zamówień, przepisy w ustawie Pzp sprzyjające wzrostowi udziału małych i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych oraz aspekty społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych.

Do zamawiających i kontrolerów zamówień publicznych skierowana jest także oferta konferencji, seminariów i publikacji w ramach projektu. Ich tematyka dotyczyć będzie istotnych zagadnień związanych z procesem udzielania zamówień, a także zrównoważonych zamówień publicznych. Zaletą seminariów i konferencji jest dwukierunkowość komunikacji, możliwość dyskusji i wzajemnej wymiany wiedzy i poglądów, uczestnicy będą zatem mogli przekazywać i poznawać opinie w zakresie zagadnień budzących wątpliwości bądź zostawiających pole interpretacji.

Programy tych przedsięwzięć edukacyjnych będą uwzględniały oczekiwania i propozycje zgłaszane do Urzędu Zamówień Publicznych, m.in. zagadnienia dotyczące kryteriów oceny ofert, nieprawidłowości w zamówieniach, warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów, opisu przedmiotu zamówienia, sporządzania umów, zrównoważonych zamówień publicznych.

Rekrutacja uczestników przedsięwzięć edukacyjnych prowadzona będzie z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, tj. niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek, pochodzenie, orientację seksualną.

Innym komponentem projektu jest realizacja usługi badawczej. Zostanie przygotowane narzędzie badawcze pozwalające na analizę danych jakościowych i ilościowych dotyczących funkcjonowania rynku zamówień publicznych oraz przeprowadzone zostanie badanie na jak największej grupie respondentów. Badanie to pozwoli uzyskać pełny obraz funkcjonowania rynku zamówień publicznych, procesów tam zachodzących, barier i nieprawidłowości, wpływu zmian przepisów na procedurę udzielania zamówień oraz potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.

Ponadto na stronie internetowej UZP będą udostępniane materiały i narzędzia wspomagające uczestników rynku zamówień publicznych, tworzące obszerne repozytorium wiedzy.  Będzie ono zawierać m.in. materiały na temat ważnych zagadnień związanych z procesem udzielania zamówień, wzory dokumentów, wytycznych i rekomendacji ułatwiających sprawne przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, publikacje oraz funkcjonalną bazę orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.

W ramach projektu zostanie również przeprowadzona analiza możliwości oraz korzyści i zagrożeń związanych z wdrażaniem największych postępowań dotyczących zamówień publicznych. Analiza będzie uwzględniała ocenę efektywności działania aktów prawnych będących w kompetencji Prezesa UZP. Będzie przeprowadzona pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia korupcji, w szczególności ważne w tym kontekście jest ograniczanie uznaniowości przy podejmowaniu decyzji przez pracowników administracji publicznej. Przygotowane zostaną rekomendacje oraz wydane dwa przewodniki - jeden poświęcony zagadnieniom antykorupcyjnym, drugi zaś kwestii konfliktu interesów w zamówieniach publicznych.

Projekt Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji ma stanowić system wsparcia i zapewnienia wszystkim zainteresowanym, głównie osobom zaangażowanym w proces udzielania zamówień  publicznych, możliwości podwyższania kompetencji zawodowych poprzez ułatwienie dostępu do materiałów i informacji, ważnych z punktu widzenia interesariuszy Projektu oraz umożliwić udział w przedsięwzięciach edukacyjnych łączących teorię z praktyką.

Wartość Projektu Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji wynosi 4 357 464,13 zł, z czego 3 672 470,77 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.

Pliki

Przejdź do góry strony