Konferencja "Jak dobrze sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia - doświadczenia praktyczne"

18 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia – doświadczenia praktyczne”.


Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Konferencja była druga w cyklu trzech przewidzianych w bieżącym roku w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Wzięło w niej udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Obrady otworzyła Pani Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk, sygnalizując zasadnicze obszary merytoryczne, będące przedmiotem spotkania.

Tematem pierwszej prelekcji był Opis przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych, który zaprezentowałaPani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Następnie Pani mec. Irena Skubiszak – Kalinowska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych zapoznała uczestników z zagadnieniami Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących proinnowacyjnych aspektów udzielenia i realizacji zamówienia publicznego.

Drugi blok tematyczny rozpoczął się prelekcją Pani mec. Anny Szymańskiej na temat Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zagadnienia dotyczące Określenia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przedstawiła Pani Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Temat Oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców zaprezentował Pan Arkadiusz Szyszkowski, Dyrektor Departamentu Koordynacji i Realizacji Zakupów w Narodowym Banku Polskim.

Wystąpienia konferencyjne zamknęła prelekcja Pani Izabeli Fundowicz, Z-cy Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, pt.Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przewidziany na koniec spotkania czas pytań i dyskusji został maksymalnie wykorzystany przez uczestników przedsięwzięcia. Uzyskali oni rzetelne wyjaśnienia i pomoc merytoryczną w zakresie zgłaszanych wątpliwości i pytań. Ożywiona dyskusja świadczyła o dużym zainteresowaniu prezentowanymi podczas konferencji zagadnieniami dotyczącymi praktycznych doświadczeń w sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony