„Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – raport z przeprowadzonych badań” – relacja z konferencji UZP

23 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – raport z przeprowadzonych badań”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem konferencji było przedstawienie wyników badań zleconych przez Urząd Zamówień Publicznych, będących jednym z komponentów projektu „Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji”. Badania te umożliwiły ocenę funkcjonowania i potencjału rynku zamówień publicznych w Polsce po nowelizacji przepisów zamówień publicznych z 2016 r. z perspektywy uczestników tego rynku. Uzyskano pogłębiony obraz funkcjonowania rynku zamówień publicznych, procesów tam zachodzących, barier i nieprawidłowości, wpływu zmian przepisów na procedurę udzielania zamówień oraz potrzeb i oczekiwań uczestników rynku. Przeprowadzone badania i analizy objęły również obszar zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, dając obraz ich stanu w obecnej sytuacji. Efektem przeprowadzonych badań są dwa raporty, które zostały zaprezentowane podczas konferencji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zamawiających, zainteresowani pogłębianiem wiedzy i świadomości w zakresie procesów zachodzących na rynku zamówień publicznych, których powitała, otwierając obrady, Pani Barbara Loba, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pierwszą część konferencji poświęcono wynikom badania w zakresie funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Założenia badawcze, przebieg i realizację badań, ocenę procesu udzielania zamówień publicznych oraz wnioski i rekomendacje w tym zakresie przedstawiła Pani Magdalena Falkowska.

Temat zamówień innowacyjnych i elektronizacji zamówień publicznych w ocenie uczestników rynku zamówień publicznych przybliżyła Pani Anna Szymańska.

Z kolei oczekiwania edukacyjne, które sygnalizowali w trakcie badań uczestnicy systemu zamówień publicznych, omówiła Pani Iwona Treścińska.

Drugą część konferencji poświęcono prezentacji raportu z badań stanu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Pan Mateusz Winiarz zapoznał uczestników spotkania z wynikami badań w tym zakresie, prezentując ocenę stanu stosowania instrumentów społecznych w zamówieniach publicznych oraz dobre przykłady z praktyki udzielania społecznych zamówień. Następnie analogiczną prelekcję wygłosił w odniesieniu do zielonych zamówień publicznych, opisując wynikający z badań stan stosowania instrumentów środowiskowych w praktyce udzielania zamówień.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji:

Założenia badawcze, przebieg i realizacja badań. Ocena procesu udzielania zamówień publicznych, wnioski i rekomendacje

Zamówienia innowacyjne i elektronizacja zamówień publicznych w ocenie uczestników rynku zamówień publicznych

Oczekiwania edukacyjne uczestników systemu zamówień publicznych

Badanie stanu zrównoważonych zamówień – ocena stanu stosowania instrumentów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych, praktyka w realizacji społecznych i zielonych zamówień - dobre przykłady

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony