Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod.uzp@uzp.gov.pl.

 3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

  Monitoringiem wizyjnym w Urzędzie objęto:

  • korytarze zlokalizowane na V piętrze znajdujące się przy Kancelarii Tajnej pokój nr 623 i 624,
  • pomieszczenie nr 315 stanowiące  pokój pracy personelu bezpieczeństwa dla sali rozpraw na III piętrze.

  Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 4. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

  Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa informacjom, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne lub spowodowałoby szkody dla Administratora.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,  art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 683 ze zm.)

 5. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 6. Okres przechowywania danych

  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przejdź do góry strony