Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania petycji

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod.uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami prawa.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest  niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwisko na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

 4. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, Pani/Pana dane zostaną udostępnione na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (skan petycji).

 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na warunkach określonych w RODO następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia petycji.

  Wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, jest dobrowolne.

Przejdź do góry strony