Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursów / konferencji / wydarzeń organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod.uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i komunikowania się z Panią/Panem w sprawach związanych z organizacją przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego o nazwie określonej w formularzu zgłoszeniowym oraz udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej poprzez przystąpienie przez Panią/Pana do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Urząd.

  Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu konferencji w formie zapisu fotograficznego - w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych wydarzenia.

 4. Odbiorcy danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, lub takie którym Urząd powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartej umowy.

 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na warunkach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Urząd.

Przejdź do góry strony