Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o kontrolę doraźną

 1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych  z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod.uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli doraźnej o której mowa w art.165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

 4. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na warunkach określonych w RODO następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o kontrolę doraźną.

Przejdź do góry strony