Orzecznictwo TSUE

Orzeczenie z dnia 17 września 2002 r. w sprawie C 513/99 - Zamówienia publiczne w sektorze transportu – dyrektywy 92/50/EWG i 93/38/EWG – Gmina będąca zamawiającym, która organizuje usługi transportu autobusowego i której niezależna gospodarczo jednostka uczestniczy w przetargu jako oferent – Uwzględnienie kryteriów dotyczących ochrony środowiska naturalnego celem ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – Dopuszczalność, jeśli jednostka gminna będąca oferentem łatwiej spełnia te kryteria

Orzeczenie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie C-448/01 - (Dyrektywa 93/36/EWG – Zamówienia publiczne na dostawy – Pojęcie „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” – Udzielenie zamówienia preferującego energię elektryczną produkowaną z odnawialnych źródeł energii - Dyrektywa 89/665/EEC – Procedury odwoławcze w zamówieniach publicznych – Decyzje niezgodne z prawem – Możliwość unieważnienia wyłącznie w  przypadku istotnego wpływu na wynik procedury przetargowej – Bezprawne kryterium udzielenia zamówienia – Obowiązek anulowania zaproszenia do składania ofert)

Orzeczenie  z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T 331/06 - (Zamówienia publiczne na usługi – postępowanie przetargowe EEA – Świadczenie usług doradczych w zakresie IT – Odrzucenie oferty – Skarga o stwierdzenie nieważności – Właściwość sądu – Kryteria udzielenia zamówienia określone w specyfikacjach przetargowych – podkryteria – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek uzasadnienia decyzji)

Orzeczenie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie C-368/10 Komisja przeciwko Niderlandom - Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/18/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – zamówienie publiczne na dostawę, instalację i konserwację automatów do napojów ciepłych oraz dostawa herbaty, kawy i innych składników – Artykuł 23 ust. 6 i 8 – Specyfikacje techniczne – Artykuł 26 – Warunki realizacji zamówień – Artykuł 53 ust. 1 – Kryteria udzielenia zamówienia – najkorzystniejsza oferta – Produkty biologiczne i pochodzące z uczciwego handlu – Użycie etykiet w ramach formułowania specyfikacji technicznych i kryteriów udzielenia zamówienia – Artykuł 39 ust. 2 – Pojęcie „informacji dodatkowych” – Artykuł 2 – Zasady udzielania zamówień – Zasada przejrzystości – Artykuły 44 ust. 2 i 48 – Weryfikacja predyspozycji i kwalifikacja uczestników – Minimalne kwalifikacje techniczne lub zawodowe – Poszanowanie „kryteriów w zakresie trwałości zakupów i społecznie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw”

Pliki

Przejdź do góry strony