Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z żywieniem”

28 kwietnia 2021 r. odbyła się w formule online konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z żywieniem”. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W wydarzeniu wzięło udział około 150 przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz jednostek podległych, zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych.

W ramach tegorocznej edycji konferencji na temat społecznych zamówień publicznych szczególna uwaga została zwrócona na potrzebę uwzględniania aspektów społecznych, ale również w pewnym stopniu aspektów zdrowotnych i środowiskowych, przy zlecaniu organizacji wydarzeń i zamawianiu żywności przez administrację publiczną.

Konferencję otworzył Pan Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który w wystąpieniu wprowadzającym wskazał na strategiczny wymiar społecznych zamówień publicznych, obecny w wielu dokumentach rządowych odnoszących się bezpośrednio do zamówień publicznych, jak również w dokumentach dotyczących innych obszarów takich jak sektor ekonomii społecznej czy realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zaprezentował również aktualne dane statystyczne na temat stopnia uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

W ramach pierwszego wystąpienia zostały zaprezentowane rozwiązania prawne przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, umożliwiające włączanie aspektów społecznych na etapie planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego. W kolejnych wystąpieniach eksperci oraz przedstawicieli instytucji zamawiających zaprezentowali praktyczne przykłady zastosowania poszczególnych instrumentów prawnych pozwalających na uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w obszarze organizacji wydarzeń i szeroko pojętego cateringu (w tym m.in. zakupów żywności, usług zbiorowego żywienia). W szczególności zwrócono uwagę na obowiązek zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, możliwości uwzględniania kwestii uczciwego i etycznego handlu poprzez zastosowanie tzw. etykiet o charakterze społecznym,  przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, promowanie żywności ekologicznej, ograniczanie marnotrawstwa żywności jak i negatywnego oddziaływania na środowisko oraz potrzebę uwzględniania włączenia społecznego oraz wsparcia udziału podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych. W ostatniej części konferencji odbyły się również prelekcje przedstawicieli podmiotów zajmujących się integracją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poświęcone prezentacji doświadczeń związanym z ubieganiem się oraz realizacją społecznych zamówień publicznych w obszarze żywienia przez te podmioty.

Podczas trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i odnoszenia się do prezentowanych zagadnień. Aktywne zaangażowanie uczestników konferencji w dyskusję po poszczególnych blokach tematycznych konferencji pokazało, że istotna i potrzebna jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń na temat stosowania aspektów społecznych, aspektów zdrowotnych jak i szerzej uwzględniania zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych.

Program konferencji

Prezentacje:

Rozwiązania umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych w  ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Pani Katarzyna Ołdak-Bułanowska, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

Przykłady postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wydarzeń uwzględniające zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania dla wszystkich użytkowników

Pan Arkadiusz Zieliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Etykiety jako środek potwierdzający spełnianie kryteriów społecznych w zamówieniach publicznych związanych z żywieniem

Pani Maria Wojtacha,  Fundacja Internationaler Bund Polska

Przykłady postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wydarzeń uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników oraz zasady Sprawiedliwego Handlu

Pani Marzena Brzychcy, Główny Urząd Statystyczny

Działania projektu StratKIT mające na celu zamawianie usług cateringowych i produktów żywnościowych o wysokiej jakości i zrównoważonym charakterze

Pani Rita Góralska-Walczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Przykłady postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wydawanie posiłków, ukierunkowane na realizację szczególnych potrzeby odbiorców oraz celów społecznych

Pani Olga Filipiak-Wadas, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa

Ugruntowane doświadczenia w stosowaniu zamówień zastrzeżonych w zamówieniach publicznych na usługi cateringowe

Pan Michał Góra, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Ugruntowane doświadczenia w ubieganiu się i realizacji zamówień zastrzeżonych w zamówieniach publicznych na usługi cateringowe

Pani Teresa Misina, Spółdzielnia Socjalna Równość w Krakowie

Pliki

Przejdź do góry strony