Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych (PO WER)

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Projekt

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu udzielania zamówień publicznych poprzez wzmocnienie potencjału administracji oraz profesjonalizację kadr w zamówieniach publicznych. Dbałość o jak najwyższą jakość procesu udzielania zamówień publicznych, kształtowanie prawidłowej polityki zakupowej oraz wymierne korzyści, adekwatne do potrzeb zamawiającego wymagają rozbudowy systemu wsparcia i zapewnienia wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim osobom zajmującym się wydatkowaniem środków publicznych, możliwości podwyższania kompetencji zawodowych i dostępu do informacji. Realizacja projektu przyczyni się do profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez wspieranie praktyków z tego obszaru. Wpisuje się również w oczekiwania Komisji Europejskiej sformułowane w Zaleceniu z dnia 3.10.2017 r. w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych. Zgodnie z tym dokumentem cel profesjonalizacji należy rozumieć szeroko jako odzwierciedlenie ogólnej poprawy całego zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi, w tym również w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych.

Zakłada się, że profesjonalizacja kadr w zamówieniach wpłynie na większe wykorzystanie elementów prospołecznych, ekologicznych, innowacyjnych oraz narzędzi elektronicznych, unowocześniając zamówienia publiczne i zachęcając przedsiębiorców z sektora MSP do zainteresowania tym segmentem rynku. Pozwoli także na doskonalenie jakości zamówień publicznych w zakresie uwzględniania w procedurach idei dostępności.

Cel będzie osiągany przez działania edukacyjne i upowszechnianie wiedzy, w tym dobrych praktyk, wzorcowych dokumentów, wytycznych, rekomendacji itp.

Działania obejmą:

  1. podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych, w tym zrównoważonych zamówień publicznych, poprzez przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej UZP, głównie w repozytorium wiedzy, materiałów we wskazanym zakresie, m.in. wzorów dokumentów, przykładów dobrych praktyk, prezentacji, materiałów edukacyjnych;
  2. rozbudowę i uaktualnianie bazy orzeczeń dotyczących zamówień publicznych (obejmującej orzecznictwo KIO, sądów, TK, TSUE);
  3. doskonalenie kompetencji kadr instytucji zamawiających i kontrolnych w zakresie zamówień publicznych, w tym zrównoważonych zamówień publicznych oraz polityki zakupowej poprzez oferowanie zróżnicowanych formy edukacji, w tym szkoleń, szkoleń elektronicznych, konferencji, seminariów;
  4. analizę polskiego rynku zamówień publicznych w zakresie potrzeb i oczekiwań oraz barier i ograniczeń, dostarczającą informacji pozwalających projektować rozwój systemu zamówień publicznych, a także analizę stanu zrównoważonych zamówień publicznych;
  5. przygotowanie i udostępnienie publikacji podejmujących tematykę zamówień publicznych.

Adresatami projektu są: pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej, w tym jednostek podległych), zajmujący się zamówieniami publicznymi, pracownicy instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Wartość Projektu Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych wynosi 3 865 035,00 zł, z czego 3 257 451,49 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie "Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych"

Pliki

Przejdź do góry strony