Orzecznictwo TSUE

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 września 1988 r. Gebroeders Beentjes BV przeciwko Państwu Holenderskiemu – Sprawa C-31/87 "Beentjes" - Procedura udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Warunek dotyczący zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 września 2000 r. - Sprawa C-225/98 Komisja przeciwko Francji - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – warunek związany ze zwalczaniem bezrobocia – kryteria udzielenia zamówienia

Opinia Rzecznika Generalnego do orzeczenia C-225/98

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 kwietnia 2008 r. Dirk Ruffert przeciwko landowi Dolnej Saksonii - Sprawa C-346/06 - Artykuł 49 WE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia –Dyrektywa 96/71/WE – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Ochrona socjalna pracowników – wymóg wypłaty wynagrodzenia określonego w układzie zbiorowym

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 maja 2012 r. Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów - Sprawa C-368/10 - Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/18/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Zamówienie publiczne na dostawę, instalację i konserwację automatów do napojów ciepłych oraz dostawa herbaty, kawy i innych składników – Artykuł 23 ust. 6 i 8 – Specyfikacje techniczne – Artykuł 26 – Warunki realizacji zamówień – Artykuł 53 ust. 1 – Kryteria udzielenia zamówienia – Najkorzystniejsza oferta – Produkty biologiczne i pochodzące z uczciwego handlu – Użycie etykiet w ramach formułowania specyfikacji technicznych i kryteriów udzielenia zamówienia – Artykuł 39 ust. 2 – Pojęcie „informacji dodatkowych” – Artykuł 2 – Zasady udzielania zamówień –Zasada przejrzystości – Artykuł 44 ust. 2 i art. 48 – Weryfikacja predyspozycji i kwalifikacja uczestników – Minimalne kwalifikacje techniczne lub zawodowe – Poszanowanie „kryteriów w zakresie trwałości zakupów i społecznie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw”.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Zamówienia poniżej progu przewidzianego dyrektywą 2004/18/WE – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Zasada proporcjonalności – Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Kryteria kwalifikacji podmiotowej dotyczące podmiotowej sytuacji oferentów – Zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – Pojęcie „poważne naruszenie” – Różnica między należnymi kwotami a kwotami zapłaconymi przekraczająca 100 EUR i 5% należnych kwot.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C-549/13 Budesdruckerei - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Dyrektywa 96/91/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi – Przepisy krajowe nakazujące oferentom i ich podwykonawcom zobowiązanie się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia personelowi świadczącemu usługi będące przedmiotem zamówienia publicznego – Podwykonawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE  z dnia 17 listopada 2015 r. Regiopost - Sprawa C-115/14 - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 3 ust. 1 – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 26 – Zamówienia publiczne – Usługi pocztowe – Przepisy jednostki administracji regionalnej państwa członkowskiego wymagające od oferentów oraz ich podwykonawców zobowiązania się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom wykonującym usługi stanowiące przedmiot zamówienia.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie C-309/18 Lavorgna – Odesłanie prejudycjalne -  Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Koszty pracy – Automatyczne wykluczenie oferenta, który nie wskazał oddzielnie w ofercie kosztów pracy – Zasada proporcjonalności

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-598/19 Conacee - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 20 – Zamówienia zastrzeżone – Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na rzecz specjalnych ośrodków zatrudnienia z inicjatywy społecznej – Dodatkowe przesłanki nieprzewidziane w dyrektywie – Zasady równego traktowania i proporcjonalności

Pliki

Przejdź do góry strony