Międzynarodowa konferencja "Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie - implementacja dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, praktyka stosowania, wyzwania na przyszłość" - 2017.11.28

28 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie - implementacja dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, praktyka stosowania, wyzwania na przyszłość”.
Wzięło w niej udział blisko 200 uczestników z Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Celem konferencji była prezentacja rozwiązań przyjętych w wybranych państwach członkowskich UE w celu implementacji przepisów nowych dyrektyw unijnych z zakresu zamówień publicznych oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat praktyki stosowania nowych regulacji.

W gronie znakomitych prelegentów znaleźli się m.in. przedstawicielka Komisji Europejskiej, goście z Czech, Węgier i Rumunii, a także reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Pani Prezes, witając zebranych, wskazała na szereg rozwiązań wprowadzonych przez dyrektywy unijne, służących usprawnieniu procesu udzielania zamówień publicznych oraz ułatwieniu ubiegania się o zamówienia publiczne przez wykonawców. Jednocześnie podkreśliła potrzebę i celowość wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie państw członkowskich w zakresie implementacji nowych dyrektyw z uwagi ilość oraz kompleksowość nowych rozwiązań, a co za tym idzie - znaczące wyzwanie, jakie stanowiło wdrożenie nowego pakietu dyrektyw do porządku prawnego krajów UE. Po upływie przeszło roku od terminu wyznaczonego na implementację dyrektyw każde z państw ma już pewne doświadczenia i spostrzeżenia, związane z funkcjonowaniem nowych rozwiązań w praktyce, którymi z pewnością warto się wymienić, co właśnie umożliwiła konferencja.

Niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowych regulacji ma również profesjonalizm osób odpowiadających za udzielanie zamówień publicznych w instytucjach zamawiających oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia dla tych instytucji. W tym zakresie informacje o nowych inicjatywach Komisji Europejskiej opublikowanych w ubiegłym miesiącu przekazała przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Marta Laszuk z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej w prelekcji pt. „Reforma unijnych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych – cele nowych dyrektyw, stan implementacji, planowane inicjatywy KE”.

Następnie głos zabrał Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który wygłosił prelekcję na temat „Implementacji unijnych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych do polskiego porządku prawnego”.

W celu osiągnięcia jak najlepszego efektu wymiany doświadczeń, wynikających z implementacji dyrektyw, na potrzeby konferencji zidentyfikowano trzy obszary, które w tym kontekście wydają się szczególnie interesujące:

- zamówienia in-house, które zostały wyłączone z zakresu stosowania procedur określonych w dyrektywach, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim możliwości objęcia ich właściwymi regulacjami krajowymi z zakresu zamówień publicznych. Podczas konferencji zaprezentowano dwa różne podejścia w tym zakresie;

- kwalifikacja podmiotowa wykonawców, w tym w szczególności wykorzystanie JEDZ oraz urzędowe wykazy i certyfikację wykonawców ;

- elektronizacja zamówień publicznych.

W ramach pierwszej sesji, dotyczącej zamówień in-house, uczestnicy konferencji zapoznali się z prelekcją przygotowaną przez Pana Bogdana Puşcaşa, Prezesa Krajowej Agencji ds. Zamówień Publicznych Rumunii, pt. “Zamówienia in-house w praktyce oraz regulacjach prawnych obowiązujących w dziedzinie zamówień publicznych w Rumunii”.

Doświadczenia polskie w tym obszarze zaprezentowała natomiast Pani Brygida Brańko, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP w prelekcji pt. „Zamówienia in-house w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych”.

Tematem drugiej sesji tematycznej była kwalifikacja podmiotowa wykonawców w procedurze udzielania zamówień publicznych. Uregulowania prawne w tym zakresie oraz praktykę w Polsce zaprezentował Pan Artur Kowalski, Radca Generalny w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej UZP.

Z kolei Pani Lenka Matochová z Departamentu Zamówień Publicznych i Koncesji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Czechach wygłosiła prelekcję pt. „Urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców i certyfikacja przez instytucje publiczne i prywatne w Czechach”

W ramach trzeciej sesji Pani Margareta Molnar z Węgier, Dyrektor Departamentu w Kancelarii Premiera, zapoznała uczestników konferencji z doświadczeniami węgierskimi związanymi z elektronizacją zamówień publicznych.

Wystąpienia konferencyjne zamknęła prelekcja Pana Huberta Nowaka, Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, pt. „Projektowane rozwiązania w zakresie elektronizacji zamówień publicznych w Polsce”.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony